Aandeel in het totaal

Doelenboom

Portefeuillehouder: R. Visscher-Noordzij, G. Faber, D. Straat
Verantwoordelijk directeur: A. Roggeveen

Programma doelstelling en rol van de gemeente

De gemeente investeert zowel bestuurlijk als ambtelijk in voor Zaanstad relevante relaties en netwerken. Daarom gaan we het gesprek aan en zoeken we actief de samenwerking op in de stad met iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het realiseren van de toekomstvisie Zaans Evenwicht. De gemeente wil communicatief beleid maken en transparant zijn over de afwegingen die het bestuur daarbij maakt. De gemeentelijke dienstverlening moet makkelijk bereikbaar, goed toegankelijk, vraaggericht en betaalbaar zijn. Waar mogelijk verminderen en vereenvoudigen we regels en gaan we daar met gezond verstand mee om. Dat geeft ruimte aan anderen om initiatiefrijk en ondernemend te zijn. Het gemeentebestuur heeft een kaderstellende rol. Hierover is de gemeente transparant naar inwoners en andere betrokkenen. De gemeente heeft een regisserende en faciliterende rol in het betrekken van inwoners en partners bij het samen realiseren van beleid en specifiek de toekomstvisie. In de gemeentelijke dienstverlening heeft de gemeente een uitvoerende rol.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Samen met inwoners, ondernemers en partners Zaans Evenwicht realiseren

De gemeente werkt vanuit de visie Zaans Evenwicht samen met inwoners, ondernemers, instellingen en andere overheden aan een toekomstbestendige stad. In 2016 resulteert dit in vaststelling en start uitvoering van een plan dat – net als ‘Inverdan’ – een impuls geeft aan de ontwikkeling van de stad en richting geeft aan initiatieven en investeringen (zie ook paragraaf 1.1 van programma 4 Ruimtelijke ordening). Vertrouwen in elkaar is de basis voor een goede samenwerking. De gemeente investeert daarom in voor Zaanstad relevante relaties en netwerken. Ons uitgangspunt is dat iedereen - gemeente, bedrijven, organisaties en inwoners - het verschil kan maken en een bijdrage kan leveren. We laten ons graag uitnodigen om met eigen ogen te zien wat in de wijken en buurten leeft én we gaan actief zelf op pad in de stad om te zien waar kansen en knelpunten liggen.

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Streef-
waarde

Bron

Percentage inwoners dat aangeeft zich medeverantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid in eigen buurt.

83%

80%

80%

80%

83%

Zaanpeiling

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Samen Zaans Evenwicht realiseren

Voor het realiseren van de toekomstvisie Zaans Evenwicht investeren we permanent in het gesprek in de stad. Dit vormt de basis voor het geven van ruimte aan initiatieven uit de stad en voor het samenwerken aan de toekomstontwikkeling van Zaanstad, zoals onder het motto ‘Maak Zaanstad’ gebeurt. We werken actief samen met iedereen die daar een bijdrage aan kan en wil leveren. Het maken van communicatief beleid ‘Op z’n Zaans' betekent dat we in alle fases van het beleidsproces de vraag stellen wie belanghebbenden zijn, wat hun rol is en op welke manier zij ermee te maken krijgen. Waar mogelijk betrekken we hen bij het beleid. Dat begint bij het adequaat informeren van betrokkenen, vervolgens met hen het gesprek aan te gaan, luisteren naar deze input, deze te verwerken en tot slot hierover terug te koppelen. We maken daarbij steeds meer gebruik van digitale mogelijkheden om dit te kunnen faciliteren.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Streefwaarde

Bron

Percentage inwoners dat vindt dat Zaanstad veel doet om de mensen bij het bestuur van de gemeente te betrekken

12% (2010)

12%

13%

14%

15%

Zaanpeiling

Oordeel inwoners over de interesse van de gemeente in de mening van burgers (10-puntschaal).

5,9 (2012)

5,9

6,0

6,1

6,2

Zaanpeiling

Oordeel inwoners over de mate waarin burgers betrokken worden bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen (10-puntschaal).

5,6 (2012)

5,5

5,8

5,9

6

Zaanpeiling

Activiteiten

 • Voeren van gesprekken met de stad over thema’s die aansluiten op de veranderingen en uitdagingen in de Zaanse samenleving, inclusief goede terugkoppeling daarover aan betrokkenen. Dit werken we uit onder het motto Maak Zaanstad.nl.

 • Actualiseren netwerk- en mediastrategie voor bestuur en ambtelijke organisatie. De strategie richt zich op het realiseren van Zaans Evenwicht.

 • Op basis van de ervaringen ‘Op z’n Zaans’ actualiseren en verdergaan met belanghebbenden beter bij beleid en uitvoering te betrekken.

 • Vaker inzetten van interactieve manieren van digitale communicatie en inzet van nieuwe (social) media en toepassing van film.

 • Digitaal omgevingsanalyses maken ten behoeve van beleidsontwikkeling, dienstverlening en communicatie.

 • Doorontwikkelen website om deze interactiever te maken, toepassen webrichtlijnen.

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Verminderen regeldruk

Een vergunning, subsidie, rijbewijs en voorziening aanvragen of een bezwaarschrift indienen kost tijd en geld. Daarom streven we naar minder en eenvoudiger regels en snellere procedures. Daarnaast zorgen we dat onze dienstverlening ook digitaal kan (zie ook 2.2 van dit programma). Vermindering van regeldruk raakt procedures en regels op verschillende beleidsterreinen in de hele organisatie. (zie onder meer ook de programma’s 3 en 4). Maatregelen die Zaanstad samen met andere overheden neemt of al heeft genomen om de regeldruk te verminderen, zijn onder meer: - Het digitaal aanvragen van een vergunning voor een dakkapel en andere vergunningen - Eens per tien jaar een paspoort aanvragen in plaats van eens per vijf jaar - Het verminderen van het aantal regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) - Via Sociale Wijkteams gezinnen meer ondersteuning op maat bieden - Het eenvoudiger en duidelijker maken van handhavingsbrieven, brieven voor bezwaar en bewonersbrieven. Waar het gaat om het verminderen van regels van andere overheden gebruikt Zaanstad de bestuurlijke netwerken. (zie onder 1.1 van dit programma) In contacten met inwoners, bedrijven en organisaties willen we juridische procedures waar mogelijk voorkomen. We staan open voor feedback en willen daarvan leren. Komt het toch tot een schadeclaim, bezwaar- of beroepsprocedure, dan nemen we persoonlijk contact op om in overleg tot oplossingen te komen. Als dit niet lukt, gebruiken we de formele weg. Zie rekenkamerrapport afwikkeling van niet-fiscale bezwaren oktober 2014. Deze inzet op persoonlijk contact leidt naar verwachting tot een afname van het aantal bezwaar- en beroepsprocedures. Tegelijkertijd neemt met de drie decentralisaties in het sociaal domein het aantal aanvragen dat de gemeente afhandelt toe en daarmee ook het aantal bezwaren. In de eerste zes maanden van 2015 is het aantal bezwaren op gelijk niveau gebleven. Dat betekent dus relatief een verbetering. Het is nog te vroeg om conclusies over de effectiviteit van deze ‘informele methode’ te trekken; mogelijk duurt het even voordat de gemeente met bezwaren op de nieuwe taken te maken krijgt. In de eerste fase was zorgcontinuïteit gegarandeerd. Als voor deze groep veranderingen gaan optreden, kan het aantal bezwaren alsnog stijgen.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Streefwaarde

Bron

Aantal bezwaar- en beroepsprocedures per 1000 inwoners.

6,9 (2012)

6,6

7,4

7,0

7,0

Gemeentelijke registraties

Percentage ingetrokken bezwaren na contact

30% (2013)

41%

nb: nieuwe indicator

50%

50%

Gemeentelijke registratie

Aantal gehouden hoorzittingen afgezet tegen het aantal ingediende bezwaarschriften

57% (2013)

47%

nb: nieuwe indicator

30%

20%

Gemeentelijke registratie

Percentage besluiten sociaal domein dat na bezwaar in stand blijft

74% (2013)

71%

nb: nieuwe indicator

74%

75%

Gemeentelijke registratie

Percentage besluiten ruimtelijk domein dat na bezwaar in stand blijft

95% (2013)

90%

nb: nieuwe indicator

95%

95%

Gemeentelijke registratie

Percentage besluiten sociaal domein dat na beroep in stand blijft

87% (2013)

82%

nb: nieuwe indicator

85%

85%

Gemeentelijke registratie

Percentage besluiten ruimtelijk domein dat na beroep in stand blijft

92% (2013)

91%

nb: nieuwe indicator

92%

92%

Gemeentelijke registratie

Aantal klachten per 1000 inwoners

4,0 (2014)

4,0

4,0

4,0

4,0

Gemeentelijke registratie

Activiteiten

 • Programma regeldruk uitvoeren.

 • Bij indiening van een klacht of bezwaar nemen wij altijd contact op met de belanghebbende.

 • Medewerkers die opgeleid zijn tot mediator inzetten als gespreksleider of mediator bij conflicten tussen gemeente en belanghebbende(n).

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Aantal bezwaarschriften neemt sterk toe door de drie decentralisaties in het sociaal domein

Met de drie decentralisaties in het sociaal domein neemt het aantal aanvragen dat de gemeente afhandelt toe, waarmee de verwachting is dat het aantal bezwaarschriften navenant toeneemt. Daarnaast gaan de decentralisaties gepaard met een fundamentele maatschappelijke verandering. Omdat deze verandering wennen is en het tijd vraagt voordat betrokkenen hun verwachtingen hebben bijgesteld, kan het aantal bezwaarschriften stijgen, ondanks de inzet om het aantal bezwaarschriften te verminderen.

Om dit te voorkomen, vindt intensieve communicatie plaats over de drie decentralisaties in het algemeen en in de wijkteams op individueel niveau. Daarnaast investeert de gemeente in de inzet van informele afhandeling van bezwaarschriften en mediation.

Transparante besluitvorming en informatie

Een betrouwbare overheid is een voorwaarde voor inwoners en andere partijen om initiatief te nemen en samen te werken. Transparant zijn in het doen laten van bestuur en organisatie kan bijdragen aan het vertrouwen. Ontwikkelingen in de informatietechnologie en digitalisering bieden meer mogelijkheden om transparant te zijn als overheid. Voorbeeld is het beschikbaar stellen van OmgevingsAlert apps. Het bestuur wil nog beter inzichtelijk maken welke afwegingen zijn gemaakt voorafgaand aan een besluit.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Streefwaarde

Bron

Oordeel van inwoners over de duidelijkheid van de informatie in het algemeen (10-puntschaal)

6,9 (2012)

6,8

7,0

7,2

7,5

Zaanpeiling

Oordeel van inwoners over de kwaliteit van de gemeentelijke informatie via de website en lokale kranten (10-puntschaal).

7,0 (2012)

7,0

7,1

7,2

7,5

Zaanpeiling

Activiteiten

 • Tijdige informatievoorziening op maat via de gemeentelijke communicatiekanalen aan inwoners, ondernemers en andere partijen over de plannen en besluiten die voor hen relevant zijn.

 • Ontwikkelen van informatiestrategie om richting te geven aan de ontwikkelingen rond digitalisering, nieuwe (sociale) media en informatievoorziening.

 • In kadernota en begroting ook opnemen voor welke bezuinigingen en intensiveringen niet is gekozen.

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Gemeentelijke dienstverlening

Zaanstad levert haar inwoners een transparante en betrouwbare dienstverlening. Goede dienstverlening gaat over heldere procedures, duidelijke taal in brieven en andere gemeentelijke uitingen en ambtenaren die aanspreekbaar en bereikbaar zijn. Inwoners moeten waar mogelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week zaken van uit huis of onderweg kunnen regelen met de gemeente. Het is voor iedereen duidelijk waar welke informatie en producten te halen zijn. Waar nodig zoekt de gemeente persoonlijk contact of komt de gemeente thuis. Bijvoorbeeld bij het niet kunnen ophalen van een paspoort of bij een meervoudige of complexe zorgvraag, of als een burger een bezwaar of klacht indient. Zaanstad gebruikt innovatieve digitaliseringsmogelijkheden om het gebruiksgemak en de interactiviteit te vergroten. Digitale dienstverlening betekent dat de gemeente steeds meer schriftelijk met inwoners communiceert. Omdat het aantal laaggeletterden relatief hoog is, moet de taal die de gemeente gebruikt duidelijk en redelijk eenvoudig te begrijpen zijn. Door steeds actief feedback te vragen aan gebruikers, maar ook via netwerken van mensen en de Sociale Wijkteams, blijven we de bruikbaarheid en duidelijkheid van de website continu verbeteren. Voor mensen die niet uit de voeten kunnen met dienstverlening via internet, of hiertoe geen toegang hebben en dat niet met hun omgeving kunnen oplossen, blijft de traditionele aanvraagprocedure beschikbaar.

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Streef-
waarde

Bron

Percentage inwoners dat tevreden is over de balie Burgerzaken in het stadhuis

nb: nieuwe indicator

73%

60%

75%

80%

Zaanpeiling

Percentage inwoners dat tevreden is over de eerste-lijns-afhandeling van telefonische vragen

nb: nieuwe indicator

48%

60%

65%

80%

Zaanpeiling

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Digitaal behandelen van vergunningen

Het doel is om de regel- en administratieve (lasten)druk voor burgers te verminderen en de klantgerichtheid te verhogen door de indieningsvereisten die nodig zijn voor de vergunningsaanvraag te minimaliseren, vergunningen waar mogelijk te vervangen door meldingen en zo veel mogelijk digitale intake mogelijk te maken. Digitaliseren begint bij het online aanvragen van vergunningen. Dat zal voor de burger de komende jaren steeds gemakkelijker worden. Waar mogelijk worden vergunningen op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening vervangen door meldingen. Dit vermindert de administratieve lastendruk voor de burger. De (omgevings)vergunningen worden sneller afgegeven, dat wil zeggen: ruim binnen de wettelijke termijn. Dit komt door een lean (efficiënt en effectief) ingericht vergunningenproces en door verruiming, aanpassing of afschaffing van de kaders waaraan wordt getoetst. Het herontwerpen van de verschillende vergunningsprocedures zorgt ervoor dat de doorlooptijden omlaag gaan. Bij bezwaar en beroep tegen de vergunningen passen we in bepaalde gevallen instrumenten als mediation en bemiddeling toe om lange juridische trajecten te voorkomen.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Streefwaarde

Bron

Percentage vergunningen dat binnen drie weken volgens de versnelde procedure wordt verleend

18% 2014

18%

50%

60%

75%

Gemeentelijke registratie

Activiteiten

 • Uitbreiding van de volgende digitale vergunningen: dakkapel- en aanbouw-vergunning, drankvergunning, horeca exploitatievergunning, ligplaatsvergunning en standplaatsvergunning

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Het niet realiseren van de ontkadering stedelijk beleid.

De prestatie is afhankelijk van het realiseren van het project ontkaderen stedelijk beleid (zie paragraaf 1 van programma 4).

Actief sturen in de lijn en de samenwerking in het project.

Toegankelijkheid digitale dienstverlening

De gemeente Zaanstad stelt steeds meer producten en diensten digitaal beschikbaar op de website. Zo kunnen inwoners, ondernemers en instellingen snel en makkelijk zelf via www.zaanstad.nl hun zaken regelen op het tijdstip dat hen het beste uitkomt. Het Drempelvrij-keurmerk borgt dat www.zaanstad.nl ook toegankelijk is voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische handicap. Ook voor senioren, mensen met dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken, hoort www.zaanstad.nl een toegankelijke website te zijn. Hier wordt in voorzien door met heldere teksten in eenvoudig Nederlands te werken en gebruiksvriendelijke formulieren die gemakkelijk zijn in te vullen. Conform het uitvoeringsprogramma visie op dienstverlening 2017 ontwikkelen wij de gemeentelijke website (www.zaanstad.nl) door, met als doel deze zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Inwoners die geen toegang hebben tot internet of die niet digitaal vaardig zijn, vallen niet tussen wal en schip . De menselijke maat is hierin bepalend. Dan is er altijd de telefonische ingang of persoonlijke ondersteuning van het Sociaal Wijkteam voor een snel antwoord of ondersteuning met het internet. Zo blijft de dienstverlening voor iedereen beschikbaar.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Streefwaarde

Bron

Percentage aangeboden telefoongesprekken dat binnen 30 seconden wordt opgenomen

63% (2010)

77%

75%

65%

75%

Gemeentelijke registratie

Percentage telefoongesprekken dat eerstelijns wordt afgehandeld.

63% (2013)

65%

63%

70%

68%

Gemeentelijke registratie

Het behalen van het drempelvrij keurmerk niveau 3 voor www.zaanstad.nl*

100% (2014)

100%

100%

80%

100%

Externe audit

Activiteiten

 • Vangnet organiseren voor burgers die door omstandigheden geen gebruik kunnen maken van de digitale zelfservice.

 • Externe audit voor drempelvrijkeurmerk www.zaanstad.nl zodat de website van Zaanstad voldoet aan de landelijk gestelde eisen.

 • Vereenvoudigen van de formulieren op de website.

 • Vereenvoudigen taalgebruik (digitale) brieven.

 • Webcare doorontwikkelen.

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Het KCC-callcenter kan niet alle telefoongesprekken meer binnen dertig seconden beantwoorden.

Onder andere de drie decentralisaties in het sociaal domein leiden tot een toename van telefonie. Het is te vroeg om vast te stellen of dit structureel van aard is. Bij meer dan 180.000 telefoongesprekken per jaar kan het KCC-callcenter niet alle telefoongesprekken meer binnen dertig seconden beantwoorden.

De gemeentelijke organisatie, KCC en Sociale Wijkteams stemmen onderling goed af om deze klantvragen af te handelen.. Slimme hulpformulieren, maar ook telefonisch of fysiek contact, zorgen voor een juiste verwijzing van alle sociale (hulp)vragen. Bij (snel) toenemend aantal telefonische klantcontacten breidt het KCC zo snel mogelijk haar capaciteit uit. Het kost echter wel drie maanden aan training om een medewerker op basisniveau werkzaam te krijgen; hierdoor zal het weer op niveau brengen van het servicelevel langzaam tot stand komen.

Digitaal behandelen van aanvragen

Bij geboorte, verhuizing, reizen, een nieuwe baan en autorijden zijn vaak producten of diensten van de gemeente nodig. Producten die online kunnen worden aangevraagd maken wij aantrekkelijk door de aanvraag eenvoudig te maken en makkelijk vindbaar. We stimuleren actief het gebruik hiervan. Voor sommige producten en diensten is een bezoek aan de balie in het stadhuis wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort, ook al is het paspoort sinds 2014 tien in plaats van vijf jaar geldig. Vanaf 1 januari 2016 streven wij er naar om volledig te gaan werken op afspraak. Voor de burgers die digitaal geen afspraak kunnen (laten) maken wordt in de publiekshal voor maatwerk gezorgd. De service van huisbezoeken voor de aanvraag en afgifte van identificatiedocumenten wordt gehandhaafd voor de kwetsbare groep inwoners die om gezondheidsredenen niet in staat is om naar het stadhuis te komen. Uitgangspunt is en blijft dat dienstverlening voor iedereen bereikbaar blijft.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Streefwaarde

Bron

Percentage producten uit de basisregistratie personen dat digitaal wordt aangevraagd

25% (2014)

37%

40%

60%

100%

Gemeentelijke registratie

Percentage bezoeken stadhuis op afspraak

16% 2010

37%

40%

60%

60%

Gemeentelijke registratie

Activiteiten

 • Gastvrouw en gastheer inzetten om burgers in het stadhuis te ondersteunen bij het digitaal aanvragen van producten en diensten van de gemeente.

 • Een pilot opstarten in 2016 om volledig werken op afspraak. In de tweede helft van 2016 zorgen voor een evaluatie.

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Onderhouden en digitaal ontsluiten van de Zaanse historie

De Archiefwet verplicht de gemeente wettelijk om de archiefstukken in goede staat te houden en ervoor te zorgen dat burgers deze kunnen raadplegen. Dat gebeurt steeds vaker digitaal. Burgers kunnen de stukken daardoor vanuit huis bekijken en de stukken (internationaal) delen. De digitalisering levert bovendien efficiency op voor de organisatie. Met name het populaire genealogische materiaal gaan we digitaliseren. Daarnaast vindt de ontwikkeling naar e-depots plaats: informatie die digitaal wordt overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Ook hier gaan we de komende jaren aan werken. In de ontsluiting van de archieven maken we een inhaalslag. Zaanstad beschikt over een collectie particuliere archieven uit de 18e en 19e eeuw en over de archieven van de besturen van de voormalige gemeenten. Met het ontsluiten en het in samenhang plaatsen in de historische context maken wij deze archieven toegankelijk. Met het ontsloten en gedigitaliseerde materiaal draagt het gemeentearchief bij aan een betere en completere beeldbank en het behoud van het erfgoed van de Zaanstreek (zie ook paragraaf 4.1 van programma 4). Ook het educatieprogramma (zie ook paragraaf 1.1 van programma 3) draagt hieraan bij. Dit programma actualiseren wij in 2016.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Streefwaarde

Bron

Ontsluiten archieven Zaanse oudheidkundige verzameling

0% (2015)

0%

nb: nieuwe indicator

70%

100%

Gemeentelijke registratie

Percentage bevolkingsregisters over de periode 1850-1910 dat is gedigitaliseerd

0%

60%

80%

100%

100%

Digitaal gemeentearchief

Activiteiten

 • Digitaliseren bouwvergunningen.

 • Aanbod educatie in het cultuurmenu voor scholen herzien.

 • Actieve werving op archieven van relevante Zaanse bedrijven.

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Dienstverlening bedrijfsvoering

Binnen de gemeente worden naast de maatschappelijke taken ook taken uitgevoerd die ondersteunend zijn aan de organisatie. De opgave is om die ondersteuning zodanig te leveren, dat de rest van de organisatie zich kan richten op haar maatschappelijke kerntaken. Het gaat dan om het bieden van de juiste randvoorwaarden voor een goede werkomgeving, ondersteuning bij verschillende administratieve processen en managementtaken en advisering over de inzet van mens en middelen. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt dit verder uiteengezet. Voor dit programma worden die ondersteunende taken uitgelicht waarbij sprake is van een directe relatie met en zichtbaarheid voor inwoners, ondernemers en instellingen. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van subsidieaanvragen, het betalen van facturen van leveranciers en zorgvuldige procedures bij het inkopen en aanbesteden van diensten, leveringen en werken. Maar ook de toegankelijkheid van fysieke en digitale omgevingen van de gemeente zijn belangrijk als visitekaartje van de gemeente. Waarbij veiligheid als een vanzelfsprekend kan worden ervaren.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Streefwaarde

Bron

Percentage facturen betaald binnen 30 dagen

74%

91%

90%

92%

100%

Gemeentelijke registratie

Percentage incidentele subsidies dat binnen termijn is afgehandeld

73%

80%*

90%

93%

100%

Gemeentelijke registratie

Percentage WOB-verzoeken dat binnen termijn is afgehandeld

74% (2014)

74%

100%

100%

100%

Gemeentelijke registratie

Maatregelen getroffen voor een veilige digitale omgeving voor dienstverlening

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Goed

Externe audits

Activiteiten

 • Het project Contract- en Bestelmanagement in 2016 afronden en inbedden in de organisatie, waardoor het proces van inkoop en aanbestedingen en het proces verwerken van facturen wordt gestroomlijnd en digitaal wordt ondersteund.

 • Mede naar aanleiding van bevindingen uit interne audits ook in 2016 maatregelen treffen om de informatieveiligheid verder te verhogen.

 • Centraal monitoren dat alle WOB-aanvragen worden geregistreerd en tijdig worden afgehandeld. Decentraal instrueren van medewerkers voor handig gebruik van het systeem.

 • Centraal monitoren dat alle incidentele subsidieaanvragen worden geregistreerd en tijdig worden afgehandeld.

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Financiële schade voor de gemeente bij het niet behalen van wettelijke termijnen op administratieve processen.

Voor zowel het betalen van facturen als voor het tijdig beantwoorden van WOB-verzoeken is in de wet geregeld dat de gemeente een boete moet betalen wanneer hier aanspraak op wordt gemaakt bij het overschrijden van een termijn. Het moeten betalen van een boete kan worden aangemerkt als een financieel risico.

Voor het proces van tijdig afhandelen van facturen zijn in het verleden verschillende quick wins doorgevoerd, die ook tot resultaat leiden. Op dit moment loopt een organisatiebreed project waarbij ook maatregelen worden getroffen op systeemniveau. Verder leert de ervaring dat tijdige communicatie met leveranciers over bijzonderheden ten aanzien van hun factuur voldoende is om onvrede te voorkomen. Voor het beantwoorden van WOB-verzoeken is in 2013 en 2014 een gemeentebreed project gestart om zowel het proces als een systeem hiervoor in te richten. Zodoende is de afhandeling goed te monitoren.

Algemeen bestuur

Hieronder worden alle kosten die samenhangen met het bestuur verantwoord. Het gaat om de kosten van de gemeenteraad, griffie en B&W. Aan deze budgetten hangen geen prestaties. Het bestuur werkt (in)direct aan het realiseren van alle maatschappelijke doelen in de programma's.

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Streef-
waarde

Bron

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Burgemeester & wethouders

Hier worden alle kosten die samenhangen met B&W verantwoord.

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Gemeenteraad

Hier worden alle kosten die samenhangen met de gemeenteraad verantwoord.

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Griffie

Hier worden alle kosten die samenhangen met de griffie verantwoord.

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Lasten incl. dotaties

2016

2017

2018

2019

Originele begroting 2015-2018

54.823

53.307

53.532

52.681

Structurele effecten Burap

249

249

249

249

Kadernota

-38

287

29

32

Beginstand begroting 2016-2019

55.034

53.843

53.810

52.962

Beleidsbijstellingen

408

377

402

377

Dotaties reserves

0

0

0

0

Baten incl. aanwendingen

2016

2017

2018

2019

Originele begroting 2015-2018

-10.245

-8.525

-10.848

-9.816

Structurele effecten Burap

41

41

41

41

Kadernota

0

0

0

0

Beginstand begroting 2016-2019

-10.205

-8.484

-10.807

-9.775

Beleidsbijstellingen

-497

-450

-450

-450

Aanwendingen reserves

0

0

0

0