Programma

Omschrijving

B/L

E/R

2016

2017

2018

2019

01

Beschermd wonen

Baat

Exploitatie

-700

0

0

0

01

Decentralisaties, aanpassingen n.a.v. september- en decembercirculaire 2014

Last

Exploitatie

1.500

0

0

0

01

Voorgaande meerjarenbegrotingen

Last

Exploitatie

0

0

260

122

01

Verschuiving budget WTCG/CER van Wmo naar Bijzondere Bijstand

Last

Exploitatie

1.036

0

0

0

01

Werkzaamheden transformatie 3 decentralisaties - toevoeging aan het transformatiebudget

Last

Exploitatie

1.200

0

0

0

01

Technische wijzigingen binnen Maatschappelijk Domein

Last

Exploitatie

-536

0

0

0

Totaal 01

Jeugd en zorg

2.500

0

260

122

02

Inzet reserve ARS voor transformatie 3 D's

Baat

Reserve

-3.950

-250

0

0

02

Opzetten regionaal werkbedrijf

Last

Exploitatie

400

0

0

0

02

Participatiebudget 2016 en verder n.a.v. bijstelling decembercirculaire 2014 en meicirculaire 2015.

Last

Exploitatie

10.298

9.468

8.697

8.129

02

Stimuleren toerisme

Last

Exploitatie

550

0

0

0

02

Verwerking zienswijze begroting 2016 Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland en resultaat jaarrekening Baanstede 2014

Baat

Reserve

-446

-215

-306

-493

02

Verwerking zienswijze begroting 2016 Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland en resultaat jaarrekening Baanstede 2014

Last

Exploitatie

446

215

306

493

02

Besteding reserve werkgelegenheidsprojecten

Baat

Reserve

-433

-233

-233

0

02

Besteding reserve werkgelegenheidsprojecten

Last

Exploitatie

200

0

0

0

Totaal 02

Werk, inkomen en economie

7.064

8.984

8.464

8.129

03

Exploitatietekort cultuurcluster

Last

Exploitatie

0

0

100

0

03

Voorgaande meerjarenbegrotingen

Last

Exploitatie

1.258

1.501

302

402

03

Voorgaande meerjarenbegrotingen en wijziging MPG 15.1

Baat

Reserve

0

-825

0

0

03

Actualisatie Investeringsfonds 15.2

Baat

Reserve

-568

-8.736

-3.333

-696

03

Actualisatie Investeringsfonds 15.2

Last

Exploitatie

568

8.736

3.333

696

03

Aanpassing kapitaallasten en Actualisatie IHP 15.2

Last

Exploitatie

116

179

263

708

03

Continuering bekostigingssystematiek rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid

Baat

Exploitatie

-4.386

0

0

0

03

Continuering bekostigingssystematiek rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid

Last

Exploitatie

4.386

0

0

0

Totaal 03

Maatschappelijke voorzieningen

1.374

855

664

1.110

04

Actualisatie investeringsfonds 15.1

Baat

Reserve

0

0

-1.500

0

04

Actualisatie investeringsfonds 15.1

Last

Exploitatie

1.441

576

1.500

7.000

04

Actualisatie vastgoed - onderhoud VRZW panden

Last

Exploitatie

123

11

31

11

04

De toevoeging aan de bestemmingsreserve stopt per 01-01-2017

Last

Reserve

271

0

0

0

04

Kosten NS naamswijziging station

Last

Exploitatie

0

200

0

0

04

Voorgaande meerjarenbegrotingen

Baat

Reserve

-2.320

0

0

-7.000

04

Voorgaande meerjarenbegrotingen

Last

Exploitatie

200

0

0

0

04

Voorgaande meerjarenbegrotingen

Last

Reserve

245

246

94

747

04

Voorgaande meerjarenbegrotingen en actualisatie investeringsfonds 15.1

Baat

Reserve

-1.441

-576

0

0

04

Voorgaande meerjarenbegrotingen en wijziging MPG 15.1

Last

Exploitatie

0

5.504

3.433

1.994

04

Voorgaande meerjarenbegrotingen, wijziging MPG 15.1 en verlagen rekenrente van 4,0% naar 3,5%.

Last

Exploitatie

-18.636

-4.543

-5.486

5.443

04

Wijziging MPG 15.1

Baat

Reserve

-1.900

-200

0

0

04

Wijziging MPG 15.1

Last

Reserve

178

245

0

0

04

Actualisatie MPG 15.2

Baat

Exploitatie

-938

-4.545

-727

-178

04

Actualisatie MPG 15.2

Baat

Reserve

-495

-90

-95

-750

04

Actualisatie MPG 15.2

Last

Exploitatie

7.721

6.464

619

99

04

Actualisatie MPG 15.2

Last

Reserve

1.019

95

95

750

Totaal 04

Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

-14.532

3.386

-2.035

8.117

05

Actualisatie kosten bodembeheer meerjarig

Last

Exploitatie

250

250

200

0

05

Actualisatie kosten bodembeheer meerjarig

Last

Reserve

937

155

294

502

05

Herijking routekaart klimaat tot Zaanse energie agenda wordt (slechts) incidenteel doorgevoerd tot 2018.

Last

Exploitatie

622

622

622

126

05

Herijking routekaart klimaat tot Zaanse Energie Agenda

Baat

Reserve

-497

-497

-497

0

Totaal 05

Milieu- en duurzaamheid       

1.313

531

619

628

06

Actualisatie investeringsfonds 15.1

Baat

Reserve

-850

-900

0

0

06

Voorgaande meerjarenbegrotingen en actualisatie investeringsfonds 15.1

Baat

Reserve

-5.235

-1.113

0

0

06

Tarief rioolheffing

Baat

Exploitatie

0

-449

-1.081

-1.653

06

Tarief rioolheffing

Last

Exploitatie

336

0

0

0

06

Actualisatie Investeringsfonds 15.2

Baat

Reserve

-745

0

0

0

06

Actualisatie Investeringsfonds 15.2

Last

Exploitatie

780

0

0

0

Totaal 06

Beheer buitenruimte           

-5.714

-2.462

-1.081

-1.653

07

Voorgaande meerjarenbegrotingen

Last

Exploitatie

0

-355

-526

-690

Totaal 07

Veiligheid en handhaving      

0

-355

-526

-690

08

Voorgaande meerjarenbegrotingen

Baat

Reserve

-391

1.420

-968

0

08

Voorgaande meerjarenbegrotingen

Last

Exploitatie

679

6

875

0

08

Voorgaande meerjarenbegrotingen

Last

Reserve

0

791

0

0

Totaal 08

Burger en Bestuur             

288

2.217

-93

0

09

Voorgaande meerjarenbegrotingen

Baat

Exploitatie

-2.700

-5.400

0

0

09

Voorgaande meerjarenbegrotingen

Baat

Reserve

-1.600

0

0

0

09

Voorgaande meerjarenbegrotingen

Last

Reserve

2.700

5.400

0

0

09

Verlagen rekenrente van 4,0% naar 3,5% en rente effect afboeking Inverdan

Last

Exploitatie

-5.382

-5.933

-6.660

-7.052

09

Incidenteel oplossen tekort begroting 2017 en 2018

Baat

Reserve

0

-2.529

-2.876

0

09

Incidenteel oplossen tekort begroting 2017 en 2018

Last

Reserve

1.048

0

0

977

Totaal 09

-5.934

-8.462

-9.536

-6.075

Eindtotaal

-13.641

4.693

-3.262

9.688

Resume

Totaal Incidentele baten

-29.595

-25.139

-11.616

-10.770

Totaal Incidentele lasten

15.955

29.832

8.354

20.458

Eindtotaal

-13.641

4.693

-3.262

9.688