Programma

Begroting lasten primitief 2016

Begroting baten primitief 2016

Begroting saldo primitief 2016

Begroting saldo primitief 2017

Begroting saldo primitief 2018

Begroting saldo primitief 2019

Jeugd en zorg

Uitvoeren armoedebeleid

7.589

-325

7.263

5.709

5.715

5.664

Kracht van de wijkbewoners

22.574

-113

22.460

23.210

23.107

23.107

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

38.179

-81

38.098

37.245

37.992

38.293

Veilige basis voor ieder kind

3.676

-32

3.644

3.403

3.404

3.404

Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont

40.038

-3.228

36.811

34.518

35.395

35.395

Gezond leven

3.176

-32

3.144

3.015

2.926

2.926

Werk, inkomen en economie

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

4.747

0

4.747

4.380

4.493

4.675

Iets terug doen voor een uitkering

421

0

421

414

411

411

Vestigingsklimaat bedrijven

1.642

0

1.642

1.510

1.510

1.347

Toerisme bevorderen

632

0

632

182

182

182

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

109

0

109

102

99

99

Organiseren van beschut werk

12.023

0

12.023

11.288

10.806

10.471

Rechtmatige inkomensverstrekking

64.218

-60.176

4.041

4.413

4.520

4.649

Maatschappelijke voorzieningen

Goede aansluiting

7.719

-4.607

3.112

2.920

2.919

2.919

Maatschappelijke initiatieven

1.533

-67

1.466

1.488

1.488

1.450

Sportvoorzieningen

7.972

1.354

9.327

9.234

9.213

9.322

Actieve (sport)verenigingen

489

0

489

444

439

439

Multicultureel samenleven

453

0

453

453

203

203

Onderwijsklimaat

16.204

-300

15.903

24.493

19.668

16.454

Verzelfstandiging buurthuizen

623

-7

615

560

560

559

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

9.929

0

9.929

10.461

11.217

11.117

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

9.398

-8.443

955

1.574

1.319

1.219

Gedifferentieerde aanpak (RO)

1.830

-76

1.754

1.743

1.743

1.743

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

23.173

-15.656

7.518

4.089

3.928

3.238

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

528

0

528

527

527

527

Samenwerking op het gebied van erfgoed

676

0

676

675

675

665

Bevorderen doorstroming

2.309

0

2.309

1.672

2.595

8.095

Woningvoorraad

1.747

-317

1.430

1.077

977

977

Parkeermogelijkheden

1.079

-2.948

-1.870

-1.933

-1.937

-1.941

Milieu en duurzaamheid

Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang

138

0

138

138

138

138

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

4.190

-74

4.117

4.934

4.794

4.584

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

693

0

693

690

690

193

Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan

15.538

-18.569

-3.031

-3.083

-3.089

-3.087

Uitvoeren grondstoffenplan

29

0

29

29

29

29

Beheer buitenruimte

Begraven en begraafplaatsen

662

-975

-313

-315

-311

-307

Recreatieve mogelijkheden

434

0

434

434

434

434

Kermissen

35

-105

-70

-71

-71

-71

Vervanging riolering

12.618

0

12.618

13.391

13.976

14.590

Funderingsrisico's en herstel

1.135

0

1.135

1.135

1.135

1.135

Onderhoud riolering

6.439

-21.089

-14.650

-15.503

-16.131

-16.703

Natuur- en milieueducatie

509

0

509

509

509

509

Vervanging in de openbare ruimte

3.812

0

3.812

4.253

4.691

5.113

Beheer en onderhoud openbare ruimte

36.121

-407

35.714

30.930

29.668

29.536

Markten

203

-315

-112

-115

-115

-115

Veiligheid en handhaving

Toezicht op vaarwegen

883

-1.064

-181

-182

-182

-182

Openbare orde

631

0

631

628

627

626

Uitvoeren handhavingsprogramma

3.406

-203

3.203

3.140

3.161

3.160

Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan

528

0

528

525

525

525

Ramp- en crisisbestrijding

13.106

0

13.106

12.648

12.554

12.529

Bediening bruggen en sluizen

1.050

0

1.050

1.048

1.048

1.048

Burger en bestuur

Gemeenteraad

1.400

0

1.400

1.399

1.399

1.399

B&W

2.000

0

2.000

2.000

2.874

1.999

Griffie

590

0

590

590

590

590

Digitaal behandelen van aanvragen

4.019

-2.960

1.059

1.069

1.069

1.069

Transparante besluitvorming en informatie

2.373

0

2.373

2.373

2.373

2.373

Informatievoorziening

35.215

-1.194

34.022

31.539

31.653

31.655

Digitaal behandelen van vergunningen

3.866

-4.951

-1.084

-825

-832

-832

Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie

1.008

-34

974

968

968

968

Samen Zaans Evenwicht realiseren

2.013

0

2.013

1.996

1.995

1.995

Toegankelijlkheid digitale dienstverlening

1.043

0

1.043

1.069

1.069

1.069

Verminderen regeldruk

1.715

-77

1.638

1.337

1.137

1.137

Financiën

Saldo financieringsfunctie

-5.009

-3.445

-8.453

-8.988

-9.836

-9.790

Gemeentefonds

0

-239.068

-239.068

-236.349

-236.273

-240.322

Dividend

0

-3.036

-3.036

-2.822

-3.040

-3.012

Innen lokale belastingen en heffingen

2.992

-32.222

-29.230

-29.343

-29.520

-29.327

Saldo kostenplaatsen

514

0

514

533

542

545

Onvoorzien

101

-2.700

-2.599

-5.199

201

201

Lokale heffingen

49

-1.840

-1.791

-1.845

-1.845

-1.845

Organisatie financiële processen

4.248

0

4.248

4.256

4.256

4.256

Algemene dekkingsmiddelen

11

-902

-892

-892

-892

-892

Saldo van baten en lasten

444.995

-430.286

14.709

6.897

8.065

4.532

Jeugd en zorg

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

0

0

0

0

0

0

Werk, inkomen en economie

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

0

-433

-433

-233

-233

0

Organiseren van beschut werk

0

-446

-446

-215

-306

-493

Rechtmatige inkomensverstrekking

0

-3.950

-3.950

-250

0

0

Maatschappelijke voorzieningen

Onderwijsklimaat

0

-300

-300

-8.736

-3.333

-696

Goede aansluiting

0

0

0

0

0

0

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

0

-268

-268

-825

0

0

Actieve (sport)verenigingen

0

-38

-38

-38

-38

0

Sportvoorzieningen

196

-1.519

-1.323

-761

-447

-378

Maatschappelijke initiatieven

0

0

0

0

0

0

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Samenwerking op het gebied van erfgoed

0

-10

-10

-10

-10

0

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

1.514

-5.019

-3.504

-109

-204

439

Woningvoorraad

0

0

0

0

0

0

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

0

0

0

0

0

0

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

200

-10

190

190

-10

-10

Bevorderen doorstroming

0

-1.541

-1.541

-676

-1.600

-7.100

Milieu en duurzaamheid

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

937

-63

874

92

231

439

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

22

-497

-475

-497

-497

0

Beheer buitenruimte

Beheer en onderhoud openbare ruimte

0

-7.155

-7.155

-2.338

-325

-325

Burger en bestuur

Informatievoorziening

25

-1.486

-1.461

1.597

-642

-485

B&W

175

0

175

175

-700

175

Financiën

Onvoorzien

2.700

0

2.700

5.400

0

0

Dividend

0

-1.600

-1.600

0

0

0

Organisatie financiële processen

0

0

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

1.452

0

1.452

-2.126

-2.473

1.380

Investeringsfonds

2.406

0

2.406

2.465

2.523

2.523

Mutatie reserves

9.627

-24.336

-14.709

-6.897

-8.065

-4.532

Totaal resultaat

454.622

-454.622