Programma / Omschrijving

Product / Doel subsidie t.b.v. programma

Subsidieregeling

Bedragen 2016

Ontvanger

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

1 Jeugd en Zorg

Kinderopvang

Peuterspeelzalen/veilige basis voor ieder kind

Subsidieregeling harmonisatie

265.865

Divers

265.865

265.755

265.755

265.755

Volksgezondheid

Groot zorgteams po/gezond leven

ASV/begrotingssubsidie

114.316

GGD Z'streek/W'land

114.316

114.316

114.316

114.316

Maatsch.opvang/verslavingszorg

Mo-oggz/opvang dak- en thuislozen/ambulante verslavings- zorg/oggz team bemoeizorg - spec.hulp zelfst. Woont

ASV/begrotingssubsidie

669.094

Stg. Parnassia     

2.099.266

2.279.895

2.279.895

2.279.895

124.940

GGD Z'streek/W'land           

1.305.232

Leger des Heils

Vrouwenopvang

Wettelijke taken (prio 1)/regionale taken (prio. 2-5 ) - spec.hulp zelfst.woont

ASV/begrotingssubsidie

120.661

Context (GGZ)     

1.918.213

1.823.297

2.022.468

2.022.468

24.500

Stg. Artant        

1.114.719

Blijf van mijn lijf

546.024

GGD Z'streek/W'land

52.224

SMD Z'streek/W'land

60.085

Reclassering N'land

Ov. taken Wmo (wijkbewoner)

Slachtofferhulp/Clientondersteuning MEE - kracht wijk- bewoners

ASV/begrotingssubsidie

1.113.098

Mee Amstel en Zaan

1.326.638

1.326.638

1.326.638

1.326.638

14.796

Alzmheimer Ned.

40.687

Saen Professionals

158.057

Overig

Beschermd wonen

Algemeen beschermd wonen - spec.hulp zelfst.woont

ASV/begrotingssubsidie

7.477.709

RIBW Z'streek/W'land

8.782.000

7.532.000

7.532.000

7.532.000

162.352

Stg. De Zorgcirkel

395.200

Stg. Odion

703.665

Stg. Parnassia Groep

43.074

Stg. Landzijde

Totaal 1 Jeugd en Zorg

14.506.298

14.506.298

13.341.901

13.541.072

13.541.072

2 Werk, inkomen en economie

Sociale werkvoorziening

Bijdrage baanstede/overige wsw-organiseren beschut werk

ASV/begrotingssubsidie

11.903.868

Baanstede

11.903.868

11.168.668

10.686.894

10.352.121

Bedrijfsbegeleiding

Vestigingsklimaat bedrijven

ASV/begrotingssubsidie

50.000

Stg. Marketing Z'streek

100.000

50.000

50.000

50.000

Economisch beleid

Vestigingsklimaat bedrijven

ASV/begrotingssubsidie

34.195

Stg. Parkmanagement Z'stad

34.195

34.195

34.195

34.195

Economisch beleid

Vestigingsklimaat bedrijven

ASV/begrotingssubsidie

15.000

Stg. Binnenstadmanagem. Zaandam

15.000

15.000

15.000

15.000

Toerisme

Varen op de Zaan/bevorderen toerisme

ASV/begrotingssubsidie

25.000

Varen op de Zaan V.O.F.

25.000

25.000

25.000

25.000

Toerisme

Divers / versterken toerisme

ASV/begrotingssubsidie

550.000

Divers

450.000

Totaal 2 Werk, inkomen en economie

12.578.063

12.578.063

11.292.863

10.811.089

10.476.316

3 Maatschappelijke voorzieningen

Maatschappelijke participaties

faciliteren/stimuleren actief burgerschap o.g.v. vrijwillige inzet, vrijw.werk en buurt/maatsch.init.

Subsidieregeling Vrijwilligers- en herdenkingsactiviteiten

195.415

Divers

195.415

218.832

218.832

218.832

Maatschappelijke participaties

Veiligheidshuis/WZ activiteiten/Vluchtelingenwerk - maatschap.initiatieven

ASV/begrotingssubsidie

371.615

SMD Z'streek/W'land

590.303

590.303

590.303

590.303

135.701

Stg. RAAZ

82.987

Vluchtelingenwerk

Niet Sportbedrijf zonder BTW

Subsidie accommodaties - sportvoorzieningen

Subsidieregeling Meedoen in Sport

626.788

Divers

626.788

663.006

663.006

663.006

Exploitatie Vollyhal

Volleyhal - sportvoorzieningen

ASV/begrotingssubsidie

57.849

stg. Beheer en expl.Volleyhal

57.849

57.849

57.849

57.849

Impuls breedtesport

Inc. Subsidies/samenw.aangepast - actieve (sport)vere- nigingen

Subsidieregeling Meedoen in Sport

43.043

Divers

43.043

43.043

43.043

43.043

Lokaal onderwijsbeleid

Begeleding basisond/combinatiefuncties

ASV/begrotingssubsidie

137.379

Schoolmaatschappelijk-werk

137.379

137.379

137.379

137.379

Onderwijsachterstandenbeleid

Onderwijsachterstandenbeleid

Subsidieregeling VVE

4.000.000

Divers

4.000.000

Musea

Beheer van ZOV collecte en expl. Honig Breethuis

ASV/begrotingssubsidie

34.423

Honig Breethuis

34.423

34.423

34.423

34.423

Musea

Uitvoeren taken Museumregister/ beheren collectie/aan- trekkelijk maken van ZM

ASV/begrotingssubsidie

844.970

Zaans Museum

844.970

844.970

844.970

844.970

Musea

Beheer gemeent.collectie

ASV/begrotingssubsidie

11.203

Zaans Museum

11.203

11.203

11.203

11.203

Bibliotheken

Mogelijk maken dat boeken,tijdschriften, muziek- dragers beschikbaar zijn om kennisgaring en interesses aan te wakkeren

ASV/begrotingssubsidie

2.693.154

de Bieb

2.693.154

2.651.029

2.672.334

2.672.334

Bibliotheken

Verzorgen op lokaal niveau publieke mediadiensten (radio,tv,internet)

ASV/begrotingssubsidie

88.357

Radio Omroep Zaanstad

88.357

88.357

88.357

88.357

Beeldende kunst en vormgeving

Stimuleringsopdrachten derden / onderst.stim. Cultuur

ASV/begrotingssubsidie

16.241

Divers

16.241

16.241

16.241

16.241

Overig kunst en cultuur

Verzachten cultuurbezuiniging

ASV/begrotingssubsidie

305.040

Divers

305.040

305.040

305.040

305.040

Podiumkunsten

Aanbieden van kwaliteitsfilms

ASV/begrotingssubsidie

173.112

Filmtheater de Fabriek

173.112

173.112

173.112

173.112

Podiumkunsten

Kwaliteitspodium voor podiumkunsten en musici/cultureel startpunt theater en jeugd/thuispodium cult.ver./aanjagen cult.ontw./organis. Evenementen en bijeenk.

ASV/begrotingssubsidie

2.470.000

Het Zaantheater

2.470.000

2.470.000

2.470.000

2.470.000

Podiumkunsten

School/pop- en cultuurpodium

ASV/begrotingssubsidie

482.754

de Flux

482.754

482.754

482.754

482.754

Cultuurparticipatie

Cultuurbevorderende (samenwerkings) projecten/
cultuureducatie in vrije tijd/cultuuredcuatie in en om school

ASV/begrotingssubsidie

1.610.754

Fluxus

1.610.754

1.610.754

1.610.754

1.610.754

Cultuurparticipatie

Cultuurpart.-div.instellingen die op dit gebied aanvragen

ASV/begrotingssubsidie

147.007

Divers

147.007

134.457

137.727

137.727

Cultuurparticipatie

Amateuristische kunstbeoefening en kleine culturele org.

Subsidieregeling Amateurkunst
en kleine culturele instellingen

215.000

Divers

215.000

215.000

215.000

215.000

Evenementen Zaanstad

Diverse evenementen

Subsidieregeling Evenementen
Zaanstad 2009

166.984

Divers

166.984

166.984

166.984

166.984

Totaal 3 Maatschappelijke voorzieningen

14.909.777

14.909.777

10.914.737

10.939.312

10.939.312

4 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Monumenten en archeologie

Diverse monumenten - participatie erfgoed

Subsidiereg. Instandhouding Erfgoed Zaanstad 2012

184.732

Divers

184.732

184.732

184.732

184.732

Totaal 4 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

184.732

184.732

184.732

184.732

184.732

6 Beheer buitenruimte

GAF

Bijdrage onderzoek funderingen/funderings-risico's en herstel

Subsidieregeling funderingsonderzoek

76.260

Divers

76.260

76.260

76.260

76.260

Groen & speelplaatsen

Beheer/onderhoud Agathapark

ASV/begrotingssubsidie

6.349

Stg. Agathapark

6.349

6.349

6.349

6.349

Groen & speelplaatsen

Beheer/onderhoud Wilhelminapark

ASV/begrotingssubsidie

61.500

Stg. Wilhelminapark

61.500

61.500

61.500

61.500

Groen & speelplaatsen

Beheer/onderhoud Zaanse Schans

ASV/begrotingssubsidie

142.806

Stg. Zaanse Schans

142.806

142.806

142.806

142.806

Begraafplaatsen

Begraven en begraafplaatsen

ASV/begrotingssubsidie

45.773

Divers

45.773

45.773

45.773

45.773

Natuur- en Milieueducatie

Stg. Natuur- en Milieueducatie / werkgroep C169

ASV/begrotingssubsidie

319

Stg. Natuur- en Milieueducatie

319

319

319

319

Natuur- en Milieueducatie

Stg. Natuur- en Milieueducatie

ASV/begrotingssubsidie

464.753

Stg. Natuur- en Milieueducatie

464.753

464.753

464.753

464.753

Natuur- en Milieueducatie

Stg. Natuur- en Milieueducatie / natuur-milieucentrum

ASV/begrotingssubsidie

28.213

Stg. Natuur- en Milieueducatie

28.213

28.213

28.213

28.213

Natuur- en Milieueducatie

Stg. Natuur- en Milieueducatie / kontakt milieu

ASV/begrotingssubsidie

5.883

Stg. Natuur- en Milieueducatie

5.883

5.883

5.883

5.883

Recreatieschap Het Twiske

recreatieve mogelijkheden

ASV/begrotingssubsidie/Gemeenschappelijke regeling

201.870

Recreatieschap Het Twiske

201.870

201.870

201.870

201.870

Recreatieschap Alkm./Uitg.

recreatieve mogelijkheden

ASV/begrotingssubsidie/Gemeenschappelijke regeling

285.104

Recreatieschap Alkm./Uitg.

285.104

285.104

285.104

285.104

Recreatieschap Waterland

recreatieve mogelijkheden

ASV/begrotingssubsidie/Gemeenschappelijke regeling

1.976

Recreatieschap Waterland

1.976

1.976

1.976

1.976

Totaal 6 Beheer buitenruimte

1.320.807

1.320.807

1.320.807

1.320.807

1.320.807

7 Veiligheid en handhaving

Openbare orde en veiligheid

Realiseren kerntaken gemeentelijke nota antidiscriminatie-beleid

ASV/begrotingssubsidie

114.197

Bureau discriminatiezaken ZW

114.197

114.197

114.197

114.197

Totaal 7 Veiligheid en handhaving

114.197

114.197

114.197

114.197

114.197

Totalen

43.613.874

43.613.874

37.169.237

36.911.209

36.576.436