Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

Groep
Programma Productgroep of investeringsproject

Bruto uitgaven

Netto investering

Bruto uitgaven

Netto investering

Bruto uitgaven

Netto investering

Bruto uitgaven

Netto investering

Bedrijfsmiddelen

4.627

4.627

2.778

2.778

1.825

1.825

2.321

2.321

Burger en Bestuur

3.977

3.977

1.826

1.826

1.191

1.191

886

886

Facilitair

471

471

39

39

45

45

0

0

ICT

1.506

1.506

1.216

1.216

1.146

1.146

886

886

Fietsenstalling bij het stadhuis

2.000

2.000

571

571

0

0

0

0

Beheer buitenruimte

650

650

952

952

634

634

1.435

1.435

Sector uitvoering

650

650

952

952

634

634

1.435

1.435

Onderhoud

20.833

7.633

29.374

16.174

20.893

7.693

20.600

7.400

Beheer buitenruimte

20.833

7.633

29.374

16.174

20.893

7.693

20.600

7.400

Civiel

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

Civiel Wilhelminasluis

128

128

3.555

3.555

143

143

0

0

Civiel Zaanbrug

105

105

5.219

5.219

150

150

0

0

Groen en Speelplaatsen

3.100

0

3.100

0

3.100

0

3.100

0

Waterhuishouding

700

0

700

0

700

0

700

0

Wegen en verkeer

14.650

5.250

14.650

5.250

14.650

5.250

14.650

5.250

Tarief

16.846

16.814

13.935

13.920

14.622

14.607

15.228

15.205

Beheer buitenruimte

16.639

16.639

13.920

13.920

14.527

14.527

14.230

14.230

Riolen

16.347

16.347

13.550

13.550

14.230

14.230

14.230

14.230

Sector uitvoering

122

122

370

370

297

297

0

0

Calamiteiten ponton

170

170

0

0

0

0

0

0

Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

175

175

0

0

80

80

975

975

Handhaving

0

0

0

0

80

80

0

0

Parkeren

175

175

0

0

0

0

975

975

Veiligheid en handhaving

32

0

15

0

15

0

23

0

Handhaving

32

0

15

0

15

0

23

0

Tarief

16.846

16.814

13.935

13.920

14.622

14.607

15.228

15.205

Uitbreiding

2.310

1.296

35.902

24.393

75

75

220

220

Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

2.310

1.296

35.902

24.393

75

75

220

220

Fietsenstalling Centrum DAM #

70

70

900

900

0

0

0

0

Fietsenstalling Westkant station #

500

500

500

500

0

0

0

0

Cultuurhuis

500

500

26.349

21.536

0

0

0

0

Nauerna

1.014

0

7.814

1.118

32

32

0

0

Levensduur verlengend onderhoud Vastgoed

226

226

339

339

43

43

220

220

Vervanging

39.026

34.557

30.683

29.488

16.541

16.541

1.758

1.758

Maatschappelijke voorzieningen

39.026

34.557

30.683

29.488

16.541

16.541

1.758

1.758

Onderwijs #

17.521

17.271

27.164

25.969

16.017

16.017

1.374

1.374

Sport #

21.505

17.287

3.519

3.519

524

524

384

384

Eindtotaal

83.642

64.927

112.672

86.753

53.957

40.742

40.127

26.904

Waarvan gedekt uit het Investeringsfonds (bedragen x € 1.000)

(#Onderstaande bedragen zijn onderdeel van posten uit de voorgaande tabel)

2016

2017

2018

2019

Groep
Programma Productgroep of investeringsproject

Bruto uitgaven

Netto investering

Bruto uitgaven

Netto investering

Bruto uitgaven

Netto investering

Bruto uitgaven

Netto investering

Uitbreiding

570

570

1.400

1.400

0

0

0

0

Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

570

570

1.400

1.400

0

0

0

0

 Fietsenstalling Centrum DAM

70

70

900

900

0

0

0

0

 Fietsenstalling Westkant station

500

500

500

500

0

0

0

0

Vervanging

5.780

5.780

9.750

8.805

1.866

1.866

696

696

Maatschappelijke voorzieningen

5.780

5.780

9.750

8.805

1.866

1.866

696

696

Onderwijs

300

300

9.138

8.193

1.866

1.866

696

696

Sport

5.480

5.480

613

613

0

0

0

0

Eindtotaal

6.350

6.350

11.150

10.205

1.866

1.866

696

696

Overige projecten Investeringsfonds meerjarig (bedragen x € 1.000)

Project

2016

2017

2018

2019

HOV

100

100

100

100

ZVVP

341

126

Poelenburg

670

IKEA/Zuiderhout

2.320

A8/A9

7.000

Brug Zijkanaal H

450

Spoorse Doorsnijdingen

1.500

Kwaliteitsimpuls sluis

900

Hembrugterrein

1.900

Riviercruise bodemcentrumkade

200

Fysieke investering Museum Hembrug

268

Fiets- en voetgangersbrug Troelstralaan – Zuiderven

110

Investeringsfonds

6.809

676

1.600

7.100

Kapitaallasten meerjarig bij bestaande en nieuwe investeringen (bedragen x € 1.000)
Uit de algemene middelen (Bedrijfsmiddelen, onderhoud, uitbreiding en vervanging)
(Exclusief grondexploitaties, erfpacht, tarieven)

Groep
Programma
Product

2016

2017

2018

2019

2020

Bedrijfsmiddelen

7.611

6.825

6.878

6.913

7.037

Beheer buitenruimte

881

853

874

756

813

Beheer onderh. openb. ruimte

881

853

874

756

813

Burger en Bestuur

6.691

5.934

5.968

6.121

6.190

Informatievoorziening

6.691

5.934

5.968

6.121

6.190

Veiligheid en handhaving

39

38

37

36

34

Openbare orde

39

38

37

36

34

Onderhoud

16.309

17.252

18.481

19.523

19.422

Beheer buitenruimte

2.225

2.355

2.605

3.100

3.405

Vervanging in openbare ruimte

2.225

2.355

2.605

3.100

3.405

Maatschappelijke voorzieningen

11.483

12.029

12.981

13.632

13.366

Onderwijsklimaat

11.483

12.029

12.981

13.632

13.366

Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

2.601

2.868

2.895

2.791

2.651

Samenwerking in gebiedsontw.

2.601

2.868

2.895

2.791

2.651

Uitbreiding

3.495

3.318

4.482

4.439

4.371

Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

3.495

3.318

4.482

4.439

4.371

Beheer grond- en vastgoedport.

3.494

3.297

4.362

4.321

4.255

Bevorderen doorstroming

1

21

120

118

117

Vervanging

1.951

3.231

3.725

3.708

3.679

Financiën

11

10

10

10

10

Overige alg. dekkingsmiddelen

11

10

10

10

10

Maatschappelijke voorzieningen

1.385

2.674

3.169

3.154

3.127

Sportvoorzieningen

1.288

2.579

3.076

3.063

3.037

Verzelfstandiging buurthuizen

97

95

93

92

90

Milieu- en duurzaamheid

59

58

57

56

55

Uitv. ruimtelijke milieuvisie

53

52

51

50

49

Uitv. Zaanse energie agenda

6

6

6

5

5

Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

488

488

488

488

488

Woningvoorraad

488

488

488

488

488

Veiligheid en handhaving

7

Uitvoeren handhavingsprogramma

7

Eindtotaal

29.366

30.626

33.565

34.583

34.510