Omschrijving

CL

Boek-waarde ultimo 2014

Begroot saldo boek-waarde ultimo 2015

Toe-voeging 2016

Onttrek-king 2016

Begroot saldo boek-waarde ultimo 2016

Mutatie 2017

Begroot saldo boek-waarde ultimo 2017

Mutatie 2018

Begroot saldo boek-waarde ultimo 2018

Mutatie 2019

Begroot saldo boekwaarde uit 2019

Voorz.SDV Uitst.leningen

B

141

141

0

0

141

0

141

0

141

0

141

Totaal 02 Werk, inkomen en economie     

141

141

0

0

141

0

141

0

141

0

141

Bouw Cultuurcluster (UPC)

D

2.180

2.180

0

0

2.180

0

2.180

0

2.180

0

2.180

Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen

2.180

2.180

0

0

2.180

0

2.180

0

2.180

0

2.180

Afvalzorg

D

3.085

3.710

0

-14

3.696

-3.696

0

0

0

0

0

Afwikkeling faillissement Welsaen

A

700

700

0

0

700

0

700

0

700

0

700

Afwikkeling gebiedsontwikkeling

A

246

246

0

0

246

0

246

0

246

0

246

Dub.deb. Noordzeekanaal

A

1.500

1.500

0

0

1.500

0

1.500

0

1.500

0

1.500

Gebiedsontwikkeling

A

8.674

7.965

274

-7

8.232

283

8.515

293

8.808

303

9.111

NZKG

B

1.997

1.997

0

0

1.997

0

1.997

0

1.997

0

1.997

Onderhoud vastgoed

C

686

479

0

0

479

0

479

0

479

0

479

Transitiekosten FluXus

A

615

615

0

0

615

0

615

0

615

0

615

Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking

17.503

17.212

274

-22

17.465

-3.413

14.052

293

14.345

303

14.648

Afvalstoffen egalisatievoorziening

D

760

720

0

-7

713

-6

707

-8

699

-2

698

Totaal 05 Milieu- en duurzaamheid       

760

720

0

-7

713

-6

707

-8

699

-2

698

Begraafplaatsen egalisatievoorziening

D

224

224

0

0

224

0

224

0

224

0

224

Civiele kunstwerken

D

355

421

66

0

487

66

553

66

618

66

684

Marktgelden egalisatievoorziening

D

-4

-9

39

0

30

39

69

39

107

39

146

Parkeervoorziening

D

556

556

0

0

556

0

556

0

556

0

556

Riolen egalisatievoorziening

D

5.597

6.275

336

0

6.611

-449

6.162

-1.081

5.081

-1.653

3.428

Totaal 06 Beheer buitenruimte           

6.730

7.467

441

0

7.908

-345

7.564

-977

6.587

-1.549

5.038

Dwangsommen handhaving

A

107

107

0

0

107

0

107

0

107

0

107

Totaal 07 Veiligheid en handhaving      

107

107

0

0

107

0

107

0

107

0

107

Pensioenvoorz.raadsleden

A

0

0

2

0

2

2

5

2

7

2

9

Reorganisatie

A

917

917

0

0

917

0

917

0

917

0

917

Wachtgelden wethouders

A

649

649

0

0

649

0

649

875

1.524

0

1.524

Totaal 08 Burger en Bestuur             

1.566

1.566

2

0

1.568

2

1.571

877

2.448

2

2.450

Voorz.dub.priv.deb.

A

689

689

0

0

689

0

689

0

689

0

689

Voorz.dub.pub.deb.

A

2.178

2.830

710

0

3.540

710

4.249

710

4.959

710

5.669

Voorz.SOZA dub.pub.deb.

A

6.400

6.400

0

0

6.400

0

6.400

0

6.400

0

6.400

Totaal 09 Financiën                     

9.267

9.919

710

0

10.629

710

11.338

710

12.048

710

12.758

Eindtotaal

38.253

39.312

1.427

-29

40.710

-3.051

37.659

896

38.555

-535

38.020

Classificatie:
A Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.

B Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.

C Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

D Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.