Aandeel in het totaal

Doelenboom

Portefeuillehouder: G. Faber,  L. Vissers-Koopman
Verantwoordelijk directeur: A. Roggeveen

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Iedereen wil wonen, werken, naar school gaan, winkelen en uitgaan in een veilige, schone en hele omgeving. De gemeente blijft zich – met partners - inzetten voor de algemene veiligheid en wil daarbij zo veel mogelijk gebruik maken van de kennis en betrokkenheid van buurtbewoners en ondernemers. Zij hebben een groeiende rol als het gaat om veiligheid in huis, bedrijf en buurt. De gemeente en haar partners werken nauw samen op het gebied van veiligheid, handhaving en toezicht. Hierbij zijn twee beleidsdocumenten leidend: het integraal veiligheidsprogramma (IVP) en het handhavingsprogramma (HHP). Inwoners krijgen meer invloed op de prioriteiten in het IVP en het HHP. Juist de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leef- en werkomgeving draagt bij aan de sociale kwaliteit van de stad. Men kent elkaar, men weet wat er speelt in de buurt, men weet wanneer sprake is van onwenselijk of verdacht gedrag. Door het nieuwe horecaconvenant en de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) jeugd, krijgen overlast en onveiligheid in horecagebieden en ’s avonds op straat extra aandacht. Een speciale vorm van handhaving en toezicht is het nautisch beheer op de doorgaande vaarwegen: de Zaan en de Nauernasche Vaart. Door gericht toezicht, het aanspreken van schippers op (snelheids)overtredingen en een alerte bediening van bruggen en sluizen zorgen we voor een vlotte en veilige doorvaart. Ook op dit terrein kunnen bewoners een goede bijdrage leveren.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Sociale veiligheid

Inwoners van Zaanstad moeten veilig kunnen wonen, werken, recreëren en leren in de gemeente. Per periode van vier jaar vindt een analyse plaats over de gehele veiligheidsproblematiek. Op basis daarvan wordt een beleidsplan opgesteld en jaarlijks een uitvoeringsprogramma. De laatste veiligheidsanalyse heeft in januari 2014 plaatsgevonden. Op basis hiervan is in juli 2014 het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2015-2018 vastgesteld. In het IVP 2015-2018 zijn vier prioriteiten benoemd: sociale veiligheid, fysieke veiligheid, jeugdoverlast en georganiseerde misdaad. De gemeente draagt als regisseur zorg voor een goede uitvoering van het IVP in samenwerking met de partners. Sociale veiligheid is nauw verbonden met programma 1 ‘Jeugd en zorg’, waarin het tegengaan van (jeugd)overlast en sociale veiligheidsvraagstukken een plek krijgen in de nieuwe infrastructuur van Sociale Wijkteams, Jeugdteams en de begeleiding van huishoudens via het vangnet, de structuur voor multiprobleemgezinnen en het Veiligheidshuis. Voor het realiseren van de kerntaken uit de gemeentelijke nota antidiscriminatiebeleid Zaanstad geeft de gemeente een subsidie aan het Bureau Discriminatiezaken.

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Streef-
waarde

Bron

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Uitvoering en regie Integraal Veiligheidsplan

De jaarlijkse verantwoording over het IVP vindt plaats door middel van het uitvoeringsprogramma.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Streefwaarde

Bron

Verminderen aantal incidenten sociale kwaliteit

3.883 (2013)

4.108

nb: nieuwe bron

4.000

3.700

Driehoeksmonitor*

Activiteiten

 • Ter verbetering van de sociale kwaliteit focus leggen op het beperken van het aantal incidenten met betrekking tot woonoverlast, burenruzies, overlast ten gevolge van drugs- en alcoholgebruik en van gestoorde personen.

 • Ter vergroting van de objectieve veiligheid inzetten op verminderen van veelvoorkomende vormen van criminaliteit, zoals woninginbraak, overvallen, straatroof en geweld (waaronder huiselijk geweld en kindermishandeling).

 • In het jeugd- en veiligheidsbeleid vooral nadruk leggen op het verminderen van overlast van groepen jongeren en individuele probleemjongeren (m.n. ‘veelplegers’).

 • Samen met politie, justitie en de Belastingdienst bestuurlijke integrale maatregelen inzetten als barrière tegen vormen van georganiseerde criminaliteit (verwevenheid onder- en bovenwereld).

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Fysieke veiligheid

Binnen het beleidsveld fysieke veiligheid zijn de thema’s onder meer brandveiligheid, gevaarlijke stoffen, ad hoc openbare orde zaken, brandweerzorg, (natuur)rampen, evenementveiligheid en ongelukken of calamiteiten in gebouwen of op straat.

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Streef-
waarde

Bron

Crisisbeheersing is kwalitatief op orde*

nb: nieuwe indicator

nb: nieuwe indicator

nb: nieuwe indicator

Kwalificatie ‘voldoende’

Kwalificatie ‘goed’ (2017)

Eigen evaluatie op daadwerkelijke calamiteiten in Zaanstad en jaarlijkse systeemtest door landelijk bureau.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Rampen- en crisisbestrijding

Een kwalitatief goede brandweerzorg en een professioneel voorbereide crisisorganisatie zijn van groot belang om snel en adequaat te reageren op crises, branden, calamiteiten en andere (natuur)rampen. De uitvoering hiervan ligt bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Zaanstad levert een financiële bijdrage en personeel voor de uitvoering van taken op het gebied van Bevolkingszorg. De VrZW voert op basis van de wet en de gemeenschappelijke regeling taken uit op het gebied van brandweer, meldkamer, multidisciplinaire taken, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), bevolkingszorg en bedrijfsvoering. De gemeenten in de VrZW zijn samen verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van bevolkingszorg (communicatie, opvang, informeren verwanten en nafase) tijdens een crisis of calamiteit. Het werkgebied van de VrZW omvat de gemeenten Zaanstad, Waterland, Zeevang, Edam-Volendam, Beemster, Purmerend, Wormerland, Oostzaan en Landsmeer, en een deel van het Noordzeekanaal. De burgemeester van Zaanstad is voorzitter van de veiligheidsregio. In het kader van de regionalisering zijn de gemeentelijke bijdragen in 2013 opnieuw vastgesteld. Bij de besluitvorming die in dat kader heeft plaatsgevonden, is door het bestuur bepaald dat de VrZW in de periode 2014-2017 een besparing van 10% (bij gelijkblijvend takenpakket) dient te realiseren op de gemeentelijke bijdrage.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Streefwaarde

Bron

Bijdrage Zaanstad aan begroting VrZW (bij gelijkblijvende afspraken en takenpakket)

11,8 miljoen (2014)

11,8 miljoen

11,8 miljoen

11,1 miljoen*

-10% in 2017

Gemeentelijke registratie

Percentage medewerkers gemeentelijke kolom met een rol in de crisisorganisatie dat deelneemt aan opleidings- en trainingsprogramma van de VrZW

nb: nieuwe indicator

nb: nieuwe indicator

nb: nieuwe indicator

100%

100%

VrZW-overzichten

Evalueren van GRIP-situaties en oefeningen

nb: nieuwe indicator

nb: nieuwe indicator

nb: nieuwe indicator

100%

100%

VrZW-overzichten

Activiteiten

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Openbare orde

Naast een bijdrage aan de VrZW heeft Zaanstad ook een eigen gemeentelijk aandeel in de rampen- en crisisbeheersing en het garanderen van de veiligheid bij (grote) evenementen in Zaanstad. Evenementen zijn belangrijk voor de marketing en economie van Zaanstad en kunnen bijdragen aan het realiseren van verschillende Zaanse beleidsdoelen. Wij vinden dat veiligheid een integraal onderdeel moet zijn van een evenement, zoals bijvoorbeeld de Dam-tot-Damloop.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Streefwaarde

Bron

Percentage evenementen op de evenementenkalender met risicoklasse C t/m E, waarbij openbare orde en veiligheid een integraal onderdeel is bij vergunningsverlening

nb: nieuwe indicator

nb: nieuwe indicator

nb: nieuwe indicator

100%

100%

Gemeentelijke registratie

Activiteiten

 • Deelnemen in de coördinatie van crises, zoals het leveren van personeel voor piketfuncties en deelnemen aan oefeningen.

 • Coördineren van veiligheid bij grote evenementen.

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Toezicht en handhaving

Handhaven is het opheffen van overtredingen van wet- en regelgeving, gericht op het vergroten van veiligheid en het tegengaan van verloedering. Het constateren van overtredingen of overlast gebeurt door toezichthouders en inspecteurs ter plaatse, of doordat bewoners een melding doen. Zodra een overtreding is geconstateerd, moet handhavend worden opgetreden, afhankelijk van de aard van de overtreding. Uitgangspunt hierbij is het zoeken naar een passende oplossing in overleg met de betrokkenen: mediation of maatwerk binnen de kaders die wet- en regelgeving biedt. Op deze wijze proberen wij onnodige juridische procedures te voorkomen. Bewoners hebben een belangrijke rol bij handhaving en toezicht, doordat zij via meldingen allerlei misstanden kenbaar maken. Daarnaast kunnen bewoners in hun buurt een rol spelen bij het voorkomen of tegengaan van (lichtere vormen van) overlast. In buurten waar bewoners elkaar kennen en aandacht hebben voor elkaar en de leefomgeving, is de kans kleiner dat conflicten ontstaan en zijn mensen eerder in staat dit zelfstandig op te lossen zonder tussenkomst van de gemeente. Bij het tegengaan van overlast en verloedering heeft dit programma raakvlakken met programma 3 (Maatschappelijke voorzieningen) en met programma 6 (Beheer buitenruimte). Bewoners krijgen een grotere rol bij het bepalen van de prioriteiten van het Handhavingsprogramma.

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Streef-
waarde

Bron

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Het uitvoeren van het Handhavingsprogramma

In het Handhavingsprogramma geeft de gemeente jaarlijks een overzicht van de inzet op alle toezicht- en handhavingstaken op het gebied van kinderopvang, horeca, milieu, ruimtelijke ordening, (bestaande) bouw, monumenten, brandveiligheid, openbare ruimte en openbaar water. Door handhaving moet het aantal overtredingen door burgers en bedrijven verminderen. De gemeente monitort een groeiend aantal woningen met een kwetsbare fundering. Dat aantal blijft sterk groeien, onder meer als gevolg van rioleringswerk in oudere wijken. Meer woningen in monitoring kan leiden tot meer bestuursdwang om herstel af te dwingen. Hierbij is een verband met programma 6 (Beheer buitenruimte), waarin de gemeentelijk inzet wordt beschreven om de funderingsrisico’s te verminderen.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Streefwaarde

Bron

Aantal controles supermarkten/slijterijen op naleving Drank- en Horecawet

120 (2014)

120

120

120

120

Gemeentelijke registratie

Aantal meldingen bouwen en RO, horeca, APV, openbare ruimte (handhaving) en parkeren

669

578

nb: nieuwe indicator

650

n.v.t.

Gemeentelijke registratie

Aantal keren dat bestuursdwang is opgelegd bij funderingsherstel

5 (2014)

5

nb: nieuwe indicator

5

5

Gemeentelijke registratie

Aantal gemonitorde bouwblokken

1.762 (2013)

2.951

nb: nieuwe indicator

3.300

4.000

Gemeentelijke registratie

Activiteiten

 • Veilig uitgaan garanderen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de horecavoorzieningen en de nabijgelegen openbare ruimte veilig zijn en dat horecavoorzieningen geen overlast geven.

 • Handhaven bij parkeeroverlast met als doel het vergroten van de verkeersveiligheid.

 • Zorgen voor (brand)veilig gebruik van bouwwerken en percelen.

 • Handhaven van de (fysieke en sociale) kwaliteitseisen m.b.t. peuterspeelzalen, kinderopvang en gastouders.

 • Aandacht besteden aan meldingen door burgers en het begeleiden van calamiteiten.

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Toezicht op vaarwegen

Op het water gelden, net als op de weg, verkeersregels en maximumsnelheden. Vanuit de woongebieden gelegen aan de Zaan wordt aandacht gevraagd voor de snelheid van de recreatievaart en de beroepsvaart. Er is sprake van schaalvergroting bij de beroepsvaart. Grotere schepen - langer en breder - brengen hun goederen naar de bedrijven gelegen aan de Zaan en het achterland. Het informeren over en controleren op de aanwezigheid van reddingsmaterialen aan boord van recreatieschepen vermindert het risico op grote incidenten. Het zich houden aan de snelheid is een belangrijke factor om risico’s van aanvaringen te voorkomen. Om het havengebied veilig te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk toezicht te houden op schepen en hun ligplaats.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Streefwaarde

Bron

Aantal boten dat wordt gecontroleerd en aangesproken op snelheid

nb: nieuwe indicator

nb: nieuwe indicator

250

250

300

Gemeentelijke registratie

Aantal gecontroleerde schepen op aanwezigheid reddingsmateriaal

nb: nieuwe indicator

nb: nieuwe indicator

nb: nieuwe indicator

75

75

Gemeentelijke registratie

Activiteiten

 • Toezicht houden en handhaven op de doorgaande vaarwegen.

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Afwikkeling scheepvaartverkeer

Bij de bediening van bruggen en sluizen zorgen wij voor een vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Streef-
waarde

Bron

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Bediening bruggen en sluizen

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Streefwaarde

Bron

Beroepsvaart wordt binnen twee uur door de corridor Noordzeekanaal-Tapsloot begeleid

nb: nieuwe indicator

nb: nieuwe indicator

95%

90%

100%

Gemeentelijke registratie

Activiteiten

 • De bruggen en sluizen zodanig bedienen, dat het scheepvaartverkeer vlot, veilig en duurzaam kan doorvaren over de Zaan en de Nauernasche Vaart. Hierbij is zo min mogelijk oponthoud voor het wegverkeer.

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Lasten incl. dotaties

2016

2017

2018

2019

Originele begroting 2015-2018

18.867

18.386

18.313

18.285

Structurele effecten Burap

-2

-2

-2

-2

Kadernota

244

244

243

244

Beginstand begroting 2016-2019

19.109

18.627

18.554

18.526

Autonome ontwikkelingen

99

69

69

69

Beleidsbijstellingen

397

377

377

377

Dotaties reserves

0

0

0

0

Baten incl. aanwendingen

2016

2017

2018

2019

Originele begroting 2015-2018

-1.351

-1.351

-1.351

-1.351

Structurele effecten Burap

0

0

0

0

Kadernota

0

0

0

0

Beginstand begroting 2016-2019

-1.351

-1.351

-1.351

-1.351

Autonome ontwikkelingen

0

0

0

0

Beleidsbijstellingen

84

84

84

84

Aanwendingen reserves

0

0

0

0