In dit hoofdstuk zijn de grondslagen en kaders uiteengezet waarlangs de begroting 2016-2019 wordt uitgewerkt. Hierbij gaat het onder andere om de te hanteren indexpercentages, prognoses over woningbouwontwikkeling en belastingen en tarieven.

Omschrijving

Grondslag

Lonen (incl. sociale lasten)

2,30% ten opzichte van de vorige begroting

Prijzen

0% ten opzichte van de vorige begroting

Subsidies

0%

Onroerende zaakbelastingen

0,00%

Overige belastingen

0,00%

Leges en Tarieven

Kostendekkend

Rekenrente

3,50%

Algemene uitkering

Meicirculaire

Financiële regels

Coalitieakkoord 2014-2018 en budgetregels

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

Woningen

66.771

66.996

67.371

68.106

Inwoners

152.082

152.621

153.282

154.289

Lonen, prijzen en subsidies
Uitgangspunt bij de lonen is de cao. Als deze nog niet bekend is, wordt de ‘loonvoet sector overheid’ uit het Centraal Economische Plan 2015 als uitgangspunt gehanteerd. Voor 2013 – 2016 zijn cao-afspraken gemaakt tussen de VNG en het Rijk.

Uitgangspunt bij de prijscompensatie is de prijs netto materiële overheidsconsumptie uit het
Centraal Economisch Plan 2015.

De verhoging van de subsidies is een afgeleide van de loonstijging en de prijsstijging. Hierbij telt de loonstijging voor 70% en de prijsstijging voor 30% mee.

Voor 2016 verwacht het CPB een prijsindex van 1%. In de begroting 2015-2018 is rekening gehouden met een prijsindex van 1,50%, terwijl de werkelijke indexatie 0,30% bedraagt in 2015.  Dit biedt voldoende ruimte om op het prijspeil van 2016 aan te sluiten. Daarom worden de materiële budgetten en subsidies niet geïndexeerd.

Ontwikkeling inwoners en woningen
De ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen zijn belangrijke parameters in de verdeling van de algemene uitkering en dus ook voor het aandeel van de gemeente Zaanstad. Deze cijfers zijn daarnaast het uitgangspunt bij de voorlopige berekening van de algemene uitkering, opbrengst onroerendezaakbelastingen en opbrengsten bouwleges.

Onroerendezaakbelastingen en overige belastingen
Ten aanzien van de onroerendezaakbelasting (ozb) en overige belastingen zijn geen nieuwe afspraken gemaakt.

Leges en tarieven
Voor leges en tarieven geldt als uitgangspunt 100% kostendekkendheid, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

Rekenrente
De rekenrente is 4,0%. Eens per drie jaar wordt beoordeeld of deze aanpast moet worden. Voorstel is om de rekenrente te verlagen naar 3,5%.