Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Baten leges omgevingsvergunningen

0

-4.773

-4.773

-4.773

-4.773

-4.773

Omgevingsvergunningen

255

0

255

254

254

254

Welstand en monumenten

0

0

0

0

0

0

Oude Wabo doss. 2012 en 2011

0

0

0

0

0

0

Verkiezingen

0

0

0

266

259

259

Zakelijke vergunningen

1

-177

-176

-176

-176

-176

Apparaatslasten

3.611

0

3.611

3.605

3.605

3.605

Taakstelling vergunningverlening

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

3.866

-4.951

-1.084

-825

-832

-832

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0