Aandeel in het totaal

Doelenboom

Portefeuillehouder: D. Emmer
Verantwoordelijk directeur: C. Tip

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad werkt aan een toekomstgericht, gezond en aantrekkelijk woon-, leef- en ondernemersklimaat. Het terugdringen van milieubelasting heeft hierop een positief effect en leidt ertoe dat belemmeringen voor nieuwbouw worden weggenomen. Op het gebied van duurzaamheid en klimaat richt Zaanstad zich op energiereductie in de bebouwde omgeving en het opwekken van duurzame energie. Hierdoor dalen de (woon)lasten van huishoudens en bedrijven en verbetert het comfort van woningen en gebouwen. Het reduceren van de hoeveelheid afval en het inzetten van reststromen voor hergebruik als grondstoffen draagt hier eveneens aan bij. Ten aanzien van klimaat en duurzaamheid treedt Zaanstad vooral faciliterend op en heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Voor milieu is de gemeente meer kaderstellend en stuurt en stimuleert ze waar nodig. We zoeken de verbinding met de direct belanghebbenden om gezamenlijk tot een juiste aanpak te komen. Daarbij is ook de relatie met de regio van belang.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Reduceren milieubelasting

Wij willen de leefbaarheid in de stad verbeteren door het terugdringen van de milieubelasting. Daarnaast willen we belemmeringen voor het realiseren van nieuwbouwprojecten wegnemen.

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Streef-
waarde

Bron

Bodem: Het aantal spoedlocaties bodemverontreiniging als percentage van het totaal aantal bodemlocaties

37%

8%

4%

1%

Gemeentelijke registratie

Percentage inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van auto’s

24%

9%

8%

7%

Zaanpeiling

Percentage inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van treinen

6%

2%

2%

2%

Zaanpeiling

Percentage inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van fabrieken

8%

3%

3%

3%

Zaanpeiling

Het aantal woningen dat valt binnen de cumulatieve geurcontour van bedrijven als percentage van het totaal aantal woningen in Zaanstad

70%

70%

70%

35%

Gemeentelijke registratie

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

Om de leefbaarheid te verbeteren willen we naast het wegnemen van de belemmeringen omtrent de nieuwbouwproject ook het volgende doen: • Bodemprogramma 2010-2014/2015 en Bodemprogramma 2016-2019 • Actieprogramma Geluid 2013-2018Implementatie Zaans Geurbeleid 2015 Het bodemprogramma moet ervoor zorgen dat in 2016-2019 en daarna sprake is van een bodemkwaliteit zonder onaanvaardbare risico’s voor onze inwoners bij het huidige gebruik. Ons streven is dat alle locaties waarbij sprake is van onaanvaardbare ecologische en verspreidingsrisico’s gesaneerd of beheerst zijn. Verder willen we dat alle bodem- en ondergrondaspecten integreren in het proces van ruimtelijke planvorming. Met behulp van extra budget vanuit het Rijk starten we in 2016 met de aanpak van risico’s als gevolg van diffuse bodembelasting, vooral vanwege loodverontreiniging. Geluid is een belangrijke factor in de waardering van de woonomgeving. In het Actieplan Geluid zijn maatregelen opgenomen om de geluidhinder terug te dringen. Deze maatregelen hebben vooral betrekking op wegverkeerlawaai. Wegverkeerlawaai is de voornaamste bron van geluidhinder en de gemeente heeft hier direct invloed op. Een belangrijke maatregel is het toepassen van stille wegdekken. Het Geluidsaneringsprogramma wordt in 2016 definitief afgerond. Verder neemt Zaanstad deel aan diverse overlegstructuren om invloed uit te oefenen op de geluidhinder van Schiphol. In Zaanstad staan relatief veel bedrijven die geur uitstoten. Met het nieuwe geurbeleid wordt beoogd de leefbaarheid verder te verbeteren, waarbij tegelijkertijd de bedrijvigheid nabij woningen duurzaam kan blijven voortbestaan. Binnen het Zaans Proeflokaal is geur een belangrijk punt van aandacht (zie programma 4 Ruimtelijke Ontwikkeling).

Activiteiten

 • Starten met de aanpak van risico's als gevolg van diffuse bodembelasting

 • Het treffen van maatregelen zodat alle locaties waarbij sprake is van onaanvaarde ecologische en verspreidingsrisico's voor 2020 gesaneerd of beheerst zijn

 • Integreren van alle bodem- en ondergrondaspecten in het proces van de ruimtelijke planvorming (vóór 2020 gereed).

 • Toepassen van stille wegdekken (Actieplan Geluid).

 • Afronden geluidsaneringsprogramma

 • Jaarlijks actualiseren dienstverleningsovereenkomst Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

 • Voorbereiden van de vestiging van een multimodaal (met o.a. groen gas) tankstation

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Afhankelijkheid van andere partijen.

De ambities waar Zaanstad voor staat, kunnen niet alleen door de gemeente worden gerealiseerd. Samenwerking met verschillende partners, zoals grondeigenaren, collega-overheden, bedrijfsleven en woningcorporaties, is noodzakelijk. Deze ambities vergen investeringen

De risico's worden beheerst door vol in te zetten op overleg om externe partijen hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Daarnaast zoeken we continu naar externe financieringsbronnen

Zaanstad klimaatneutraal

Zaanstad streeft naar klimaatneutraliteit in 2020 en wil een beweging in gang zetten waarbij geïnteresseerde partners bereid zijn hieraan een bijdrage te leveren door bijvoorbeeld het treffen van energiebesparende maatregelen of het opwekken van duurzame energie. De gemeente schept hiervoor ruimte en past waar mogelijk de regelgeving aan.

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Streef-
waarde

Bron

De hoeveelheid uitgestoten kg  CO₂

740.000.000 (2009)

690.000.000

700.000.000

680.000.000

0

www.energieinbeeld.nl

Aantal aansluitingen met zonne-opwekking

100

1.400

1.700

1.800

20.000

www.energieinbeeld.nl

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

Naar aanleiding van de evaluatie van het klimaatprogramma is de routekaart behorend bij het Integraal Klimaatprogramma 2010-2020 aangescherpt tot een energieprogramma dat ruimte en inspiratie geeft, zodat inwoners en ondernemers hun ambities op het gebied van duurzaamheid kunnen waarmaken. Energiereductie, het verduurzamen van de energieproductie en innovatie/hergebruik blijven de pijlers waarlangs we werken. Daarbinnen liggen de speerpunten bij energiebesparing in de bebouwde omgeving, het realiseren en uitbreiden van een warmtenet en het verder uitwerken van slimme open energienetwerken (smart grids), in nauwe samenwerking met bedrijfsleven, bewoners en eigenaren van vastgoed. Door de menging van wonen en werken liggen hiervoor in Zaanstad kansen. Daarbij speelt de plaatsing van zonnepanelen en oplaadpunten voor elektrisch vervoer een rol, evenals het mogelijk tijdelijk beschikbaar stellen van braakliggende gronden voor zonneweiden. We blijven in overleg met de Provincie om windmolens langs het Noordzeekanaal te realiseren. We werken aan een verdere verduurzaming van het inkoopbeleid.

Activiteiten

 • Ontwikkelen van een Energy Service Company (energievoorziening wordt uitbesteed aan een externe partij) voor zonnepanelen op 1.000 corporatiewoningen

 • Vaststellen en uitvoeren subsidieregeling Groene Daken

 • Afronding Impulsregeling Duurzame Bedrijven Zaanstad; bedrijfsbezoeken rond energiebesparing

 • Ontwikkeling opstellen businessplan en subsidieaanvraag voor zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed; ontwikkelen warmtenet in Zaanstad Noord en Zaanstad Oost

 • Procesbegeleiding pilot 0-op-de-meter-woningen

 • Smart grids-aanpak in stadhuis; ontwikkelen van EnergieAtlas in Zaanstad

 • Organiseren van energiecafés; aanbesteding en plaatsing van 25 extra elektrische oplaadpunten

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Externe partijen weigeren deelname aan de Zaanse Energie Agenda

Bedrijfsleven, woningcorporaties en bewoners zien de investering op korte termijn vaak als een drempel die in hun ogen niet opweegt tegen de opbrengsten op de langere termijn

De partijen informeren over de mogelijkheden die er zijn om maatregelen te kunnen financieren en inzicht te geven in de voordelen en opbrengsten van de maatregelen

Hergebruik grondstoffen

Zaanstad wil zo veel mogelijk reststromen die ontstaan bij huishoudens en bedrijven gescheiden inzamelen, zodat deze voor hergebruik beschikbaar zijn. Door het gebruik van secundaire grondstoffen wordt het gebruik van primaire grondstoffen zo veel mogelijk beperkt.

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Streef-
waarde

Bron

Hoeveelheid gescheiden afval als % van de totale hoeveelheid ingezameld afval)

40%

40%

45%

45%

75%

Sorteeranalyses en afvalmonitor

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan

De Inventarisatie Grondstoffenplan geeft richting aan de wijze waarop de doelstelling op het vlak van huishoudelijk afval wordt vormgegeven. De doelstelling betekent een halvering van de hoeveelheid restafval in 2020 ten opzichte van 2013 en is ingegeven door de wens om kosten voor afvalinzameling voor de burger op termijn beheersbaar te houden en om milieudoelstellingen te behalen. Het Uitvoeringsprogramma 2015-2019 omvat een vernieuwd inzamelsysteem, waarmee we het voor inwoners gemakkelijker maken om grondstoffen te kunnen scheiden. Het programma bevat ook een communicatiestrategie en een werkwijze ten aanzien van prijsstelling en beloning. Dit zal leiden tot een ander takenpakket van HVC. In het kader van het Grondstoffenplan wordt een nieuw concept ontwikkeld voor een grondstoffencentrum: een milieustraat (al dan niet ter vervanging van de huidige milieustraat de Spierling), waarin de ambities van Zaanstad voor hergebruik van grondstoffen centraal staan.

Activiteiten

 • Vaststellen en uitvoeren van het grondstoffenplan 2015-2019

 • Actualiseren en uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst met HVC

 • Faciliteren en realiseren van watertappunten

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Grondstoffenrotonde / Circulaire Economie

Het uitgangspunt van een zogenoemde ‘circulaire economie’ is dat grond- en reststofstromen worden hergebruikt. Reststromen zijn producten, materialen, grondstoffen en energie die vrijkomen bij ondernemingen en productieprocessen en die binnen deze onderneming of bij dit productieproces niet meer nuttig inzetbaar zijn. Zaanstad wil, in samenwerking met de regio, met een ‘grondstoffenrotonde’ bijdragen aan de totstandkoming van deze circulaire economie door reststromen op een duurzame wijze te benutten. Hiermee stimuleert zij de aantrekkingskracht van de gemeente als vestigingslocatie en draagt zij bij aan de gemeentelijke klimaatdoelstellingen.

Activiteiten

 • Definiëren en uitwerken van het grondstoffenrotonde met daaraan gekoppeld een actieplan

 • In afstemming met de regio een bijdrage leveren aan een circulaire economie

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Dierenwelzijn

Gemeenten hebben een zorgplicht voor hulpbehoevende dieren zonder kennelijke eigenaar.

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Streef-
waarde

Bron

Het aandeel van de aangeboden dieren dat wordt opgevangen door het dierenasiel dan wel de vogelopvang

100%

100%

100%

100%

100%

Organisatie Dierenasiel en Vogelopvang

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang

Zaanstad ondersteunt het Dierenasiel en de Vogelopvang met een financiële bijdrage conform de geldende overeenkomsten met de Stichting Dierenwelzijn en de Vogelopvang.

Activiteiten

 • De gemeente voert de regie op de geldende overeenkomsten

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Lasten incl. dotaties

2016

2017

2018

2019

Originele begroting 2015-2018

20.154

19.551

19.066

19.072

Structurele effecten Burap

0

0

0

0

Kadernota

-8

-7

-6

-6

Beginstand begroting 2016-2019

20.146

19.544

19.060

19.066

Beleidsbijstellingen

464

1.732

2.071

1.354

Dotaties reserves

937

155

294

502

Baten incl. aanwendingen

2016

2017

2018

2019

Originele begroting 2015-2018

-19.536

-18.976

-18.504

-18.504

Structurele effecten Burap

0

0

0

0

Kadernota

4

4

3

2

Beginstand begroting 2016-2019

-19.532

-18.973

-18.501

-18.502

Beleidsbijstellingen

-142

-67

-68

-62

Aanwendingen reserves

472

-88

-560

-63