Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Openbare orde en veiligheid

399

0

399

398

397

395

Apparaatslasten

232

0

232

230

230

230

Resultaat voor bestemming

631

0

631

628

627

626

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0