Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

C Riolen

759

0

759

759

759

759

Rioolrechten baten

0

-21.089

-21.089

-21.089

-21.089

-21.089

Riolen

2.406

0

2.406

1.621

989

417

Tractie heffingen

0

0

0

0

0

0

Apparaatslasten

1.672

0

1.672

1.655

1.659

1.659

Kwijtschelding rioolheffing

1.601

0

1.601

1.551

1.551

1.551

Resultaat voor bestemming

6.439

-21.089

-14.650

-15.503

-16.131

-16.703

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0