Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Groen & speelplaatsen

367

0

367

367

367

367

Mutatie reserve openbare ruimte

0

-325

-325

-325

-325

-325

C Beeldkwaliteit openb. ruimte

2.464

0

2.464

2.461

2.460

2.460

Aparte opdrachten bouwkunde overig

-445

0

-445

-445

-445

-445

Huisvesting buitendienst

362

0

362

359

356

354

Civiele kunstwerken

1.187

-72

1.115

1.114

1.641

1.658

C Evenementen

30

0

30

30

30

30

Tractie heffingen

486

0

486

496

566

505

Nedvang zwerfafval

176

-176

0

0

0

0

C Bomen

399

0

399

399

399

399

Apparaatslasten

7.089

0

7.089

7.029

7.040

7.040

Wegen

3.109

-158

2.951

2.948

2.943

2.943

Integraal onderhoud openbare ruimte (IOOR)

898

0

898

897

896

896

Financiering projecten openbare ruimte

17.951

0

17.951

13.210

11.403

11.404

C Onderhoud civiel kunstwerken

65

0

65

65

65

65

Aparte opdrachten wijkonderhoud

133

0

133

133

133

133

Tractie plafond bedrijfsmiddelen

1.730

0

1.730

1.757

1.833

1.748

Mutatie reserve Investeringsfonds

0

-6.830

-6.830

-2.013

0

0

Realisatie

0

0

0

0

0

0

C Onderhoud watergangen

53

0

53

53

53

53

Dekking tractie uit projecten/investeringen

-411

0

-411

-411

-411

-411

C Verkeer en Wegen

138

0

138

138

138

138

C Onderhoud speelplaatsen

121

0

121

121

121

121

Mutatie reserve versneld afschrijven maatschappelijk nut

0

0

0

0

0

0

Waterhuishouding

36

0

36

35

35

35

Beheer

0

0

0

0

0

0

Aparte opdrachten stedelijk onderhoud

173

0

173

163

32

32

C Gladheidsbestrijding

10

0

10

10

10

10

Resultaat voor bestemming

36.121

-407

35.714

30.930

29.668

29.536

Mutaties reserves

0

-7.155

-7.155

-2.338

-325

-325