Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Mutatie reserve Investeringsfonds

0

-1.541

-1.541

-676

-1.600

-7.100

Verkeer & vervoer

1.890

0

1.890

1.254

2.178

7.678

Apparaatslasten

420

0

420

417

417

417

Doeluitkering Vijfhoek en PB Rotonde

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

2.309

0

2.309

1.672

2.595

8.095

Mutaties reserves

0

-1.541

-1.541

-676

-1.600

-7.100