Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Vergunningen openbare ruimte

0

-76

-76

-76

-76

-76

Ruimtelijke plannen

145

0

145

145

145

145

Stedenbouw & Planologie

39

0

39

39

39

39

Apparaatslasten

1.647

0

1.647

1.636

1.636

1.636

Sluitpost begroting

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

1.830

-76

1.754

1.743

1.743

1.743

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0