Gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Ombudsman Metropool Amsterdam

Risicoprofiel
Er is geen sprake van een bestuur. De commissie van de raadsorganen van de gemeente Amsterdam is het eerste aanspreekpunt voor de ombudsman voor aangelegenheden die het bureau treffen, Amsterdam heeft mandaat. Het betreft een wettelijke taak voor een kwetsbare groep. De afhandeling van klachten kan politiek gevoelig zijn.

Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

Het jaar 2014 is een jaar vol verandering geweest. Vanaf september 2013 zijn er maatregelen getroffen om de bedrijfsvoering van het bureau op orde te brengen. Er is bezuinigd op een aantal posten en geïnvesteerd in tot dan toe onderbelichte posten. Daarnaast is er een veranderproces gestart, waardoor de organisatie van het bureau anders is ingericht, zodat er meer aansluiting is bij de gemeentelijke organisatie, en waardoor de gehele werkwijze van het bureau veranderd is. De nieuwe werkwijze kenmerkt zich door maatwerk en efficiëntie: snel acteren en in samenwerking met de organisatie zoeken naar oplossingen is de nieuwe focus van de ombudsman. Ook is het bureau meer digitaal gaan werken.
Naast de behandeling van klachten zijn er bovendien veel extra onderzoeken, pilots en projecten opgestart en ook afgerond in 2014. Is er begonnen met het schrijven en uitbrengen van kwartaalrapportages, zodat burgers, de gemeentelijke organisaties actueler op de hoogte gehouden worden van het werk van het bureau en signalen met betrekking tot de dienstverlening sneller aan de orde gesteld worden.
2016 zal in het teken staan van verdergaande innovatie, vernieuwing van de rol van de ombudsman en de samenwerking met de gemeente. De ombudsman wil door samenwerking onbehoorlijke en ontoereikende overheidsdienstverlening voorkomen, maar ook zo nodig herstellen, via een dienstbare en op leren gerichte set interventies die structureel bijdragen aan het steeds beter functioneren van de overheid voor al haar burgers. Dit moet ertoe leiden dat de burger een maximaal vertrouwen kan hebben in die overheid. Kort en krachtig luidt mijn missie: "Samen werken aan eerlijke dienstverlening".

Financiële positie

Het bureau is op orde en het bureau sluit de boeken van 2014 af met een positief resultaat. Het bureau is daardoor voor het eerst in staat een eigen reserve aan te leggen, zodat het eventuele tegenvallers in eerste instantie zelf op kan vangen.

Risico's

  • Veel negatieve (media) aandacht naar aanleiding van afhandeling van een klacht
  • Invloed van gemeente Zaanstad is beperkt door bij gemeente Amsterdam het mandaat neer te leggen

Beheersing

Maatregelen

  • Regelmatig contact vanuit gemeente Zaanstad met de ombudsman
  • Ombudsman geeft toelichting in de raad naar aanleiding van rapportages,  ontwikkelingen en incidenten