Bank Nederlandse Gemeenten NV

Risicoprofiel
Gemeente Zaanstad heeft beperkt zeggenschap 416.268 aandelen op 55.690.720, 0,07%

Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

Het renteresultaat over 2015 zal naar verwachting lager uitkomen dan 2014. De aanhoudend lage marktrente veroorzaakt een dalende trend van de renteopbrengst uit de eigen middelen van de bank. BNG Bank is in 2014 ruimschoots geslaagd voor de balans- en stresstest van de Europese toezichthouders. Door in te spelen op de veranderende klantwensen op het gebied  van kredietverlening en op de ontwikkelingen in het bankwezen, waaronder de toenemende en strikter wordende eisen van het toezicht, blijft BNG Bank in staat haar goede kredietwaardigheid en financiële basis ook in de toekomst te behouden. De terugkeer van vertrouwen op de internationale geldmarkten zorgt daarnaast voor een normalisatie van de marge in de kortlopende portefeuille. De grote inkoopvoordelen die BNG Bank als veilige haven in de afgelopen crisis-jaren heeft kunnen realiseren bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn naar verwachting verleden tijd.
Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de politieke en economische ontwikkelingen binnen de Europese Unie. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2015.

Financiële positie

BNG Bank behoort door de impliciete garantie van de Nederlandse Staat tot de meest kredietwaardige banken ter wereld. ( kredietstatus AA+ van kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P), Aaa van Moody's en AAA van Fitch)

Risico's

  • Concurrentie van andere marktpartijen: In 2014 verstrekte BNG Bank nog € 9,2 mrd aan nieuwe langlopende kredieten. In 2013 was dat nog € 11,9 mrd.
  • Krediet-, markt-, liquiditeits- en operationeel risico;  Zonder het accepteren van een bepaalde mate van krediet-, markt-, liquiditeits- en operationeel risico is het voeren van een bankbedrijf niet mogelijk

Beheersing

Maatregelen

  • De BNG Bank hanteert een risicobeheersysteem wat zorgt dat de totale hoeveelheid risico en soorten risico die de bank bereid te accepteren om haar doelstellingen te realiseren binnen het maximale risiconiveau valt dat de bank aankan. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld.