Gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer (CNB)

Risicoprofiel
Het risicoprofiel van de gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer is gemiddeld. Financieel draagt de gemeente Zaanstad niets bij in de gemeenschappelijke regeling, het exploitatiesaldo wordt gedragen door het Havenbedrijf  Amsterdam NV.
Gemeente Zaanstad heeft 15% van de stemmen in het Algemeen Bestuur.

Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

In het kader van het ontwikkelen van het CNB tot een regionale autoriteit, is besloten te streven naar het verruimen van de bevoegdheden. In 2016 moet dit leiden tot het voorstel aan de deelnemende gemeenten van het CNB om een aantal bevoegdheden over te dragen aan het CNB. Het betreffen bevoegdheden in het kader van:

 • Havenbeveiligingswet.
 • Havenafvalplan.
 • Regionale havenverordening.

In 2016 zal de bestaande gemeenschappelijke regeling CNB worden geactualiseerd en op onderdelen worden verduidelijkt. Deze verruiming van bevoegdheden zal met deze actualisatie worden meegenomen.

Financiële positie

Gezien de opzet van de Gemeenschappelijke regeling CNB wordt het exploitatiesaldo gedragen door het Havenbedrijf  Amsterdam NV, zijn er per balansdatum geen activa en passiva.

Risico's

Havenbedrijf Amsterdam NV hanteert een systeem van risicomanagement gebaseerd op Enterprise Risk Management (COSO-ERM). Risico’s op verschillende deelgebieden zijn geïnventariseerd en geclassificeerd op basis van kans en mogelijke impact. Periodiek wordt deze inventarisatie herhaald om gewijzigde of nieuwe risico’s tijdig te kunnen onderkennen.

Beheersing

Maatregelen

Vanuit de verbonden partij zelf:

 • Het CNB heeft geen eigen weerstandsvermogen. De publieke taakuitoefening is door het CNB gemandateerd aan de Havenmeester Amsterdam van Havenbedrijf Amsterdam N.V.. De governance-regels waaraan Havenbedrijf Amsterdam N.V. moet voldoen, onder andere ten aanzien van solvabiliteit en liquiditeit, waarborgen dat onverwachte financiële tegenvallers de publieke taakuitoefening niet in gevaar brengen.
 • Naar de aard van de werkzaamheden is Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Amsterdam NV ingericht op het beheersen van mogelijke risico’s aan de hand van de vijf productlijnen in het havenmeesterproces. Beheersmaatregelen lopen uiteen van
  • goed opgeleid personeel (regelmatige oefening en bijscholing, eigen simulator),
  • up-to-date-systemen en technische infrastructuur tot heldere processen & procedurebeschrijvingen met duidelijke bevelstructuur,
  • het onderhouden van nauwe contacten met belangrijke externe stakeholders zoals Rijkswaterstaat.
 • Periodieke evaluatie of de bestaande beheersmaatregelen nog afdoende zijn en of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Vanuit gemeente Zaanstad:

 • Begroting en jaarrekening van de afgelopen 3 jaren zijn beschikbaar.
 • De gemeente Zaanstad is vertegenwoordigd in het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur van CNB. Minimaal wordt twee keer per jaar een bestuursvergadering belegd. De vaststelling van de begroting en jaarrekening vindt plaats in het Algemeen bestuur CNB. Alvorens de jaarstukken ter vaststelling voor te leggen wordt jaarlijks de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de jaarstukken.
 • Voorstellen van Verbonden Partijen tot aanpassing van de statuten, gemeentelijke deelname worden altijd besproken met accounthouder Concerncontrol vóór besluitvorming bij Verbonden Partij.