Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam

Risicoprofiel
Risicoprofiel van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam is gemiddeld. Financieel gaat er veel geld om in deze regeling,  € 3 miljoen middelen uit 16 gemeentes, rijksbijdragen Verkeer en Vervoer bedragen enkele honderden miljoenen euro’s. Bijdrage Zaanstad is
Gemeente Zaanstad heeft 11% van de stemmen in het Algemeen Bestuur (Regioraad). Raadsleden en wethouder participeren in het Algemeen Bestuur, wethouder in Dagelijks Bestuur.

Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

De Stadsregio Amsterdam verkeert in een overgangsfase van de ‘oude’ WGR-Plus met diverse wettelijke taken op het gebied van Verkeer & Vervoer, Wonen en Jeugdzorg naar de Vervoerregio Amsterdam-Almere. Deze overgang zal zich in 2015-2016 voltrekken. Deel van dit proces is dat de Verkeer & Vervoertaken organisatorisch formeel losgekoppeld worden van andere thema’s in de regionale samenwerking, op basis van een vereiste vanuit de wetgeving hieromtrent. De ontwikkeling van de Vervoerregio, met deelname van partijen die niet bij de Stadsregio zijn aangesloten (provincies, andere gemeenten) is een complexe opgave die zorgvuldig wordt vormgegeven. Tegelijkertijd heeft de Stadsregio op het gebied van Verkeer & Vervoer al veel ervaring en een goed team die de basis vormen voor de ‘nieuwe’ Vervoerregio. Het gaat in die zin meer over een ‘doorontwikkeling’ dan om het opzetten van een geheel nieuwe organisatie.
De andere beleidsthema’s vormen nu onderwerp van gesprek in de regio. De jeugdzorg is al per 1 januari 2015 naar gemeenten gegaan, de discussie over de samenwerking op thema’s als Wonen en Economie vindt momenteel plaats en zal naar verwachting in 2015-2016 tot besluitvorming leiden. De risico’s hierbij zijn beperkt: het zijn thema’s waarbij de inzet van de Stadsregio beperkt is, en gefinancierd vanuit de bijdragen vanuit gemeenten.

Financiële positie

De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 229.372. De Regioraad heeft besloten dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserves van de Stadsregio.
De gemeentelijke bijdrage voor 2016 is vastgesteld op het huidige niveau van € 2,23,- per inwoner.
De begroting 2016 is opgesplitst in twee delen en anticipeert op de komende afsplitsing van het Verkeer en Vervoer-deel. De Vervoerregio zal zijn eigen weg gaan, de uitkomsten van de discussie over de andere thema's zullen bepalen of en hoe de regionale samenwerking rond deze en andere thema's zich verder ontwikkelen.
Er is financiële ruimte van ongeveer € 1 miljoen in het programma, gedekt uit Algemene Middelen. De portefeuillehouders Ruimte en Wonen en Economie met is gevraagd om met bestedingsvoorstellen te komen hiervoor.
Gemeente Zaanstad heeft een positieve zienswijze gegeven op de begroting 2016 en heeft hierbij aangegeven dat:

  1. bij de verdere ontwikkeling van de samenwerking rond Amsterdam een structureel overschot van deze omvang (ongeveer 1 miljoen) op een totaal aan gemeentelijke bijdragen van ruim € 3.267.000, onwenselijk is.
  2.  het verlagen van de gemeentelijke bijdrage in de toekomst te verkiezen is boven het rondpompen van geld, tenzij er sprake is van een duidelijke investeringsagenda die deel uitmaakt van de regionale begroting en de regionale agenda.

Risico's

  • Doorontwikkeling naar Vervoerregio verloopt niet goed en leidt tot druk op organisatie
  •  

Beheersing

Maatregelen

  • Intensieve betrokkenheid, bestuurlijk en ambtelijk, bij zowel de Stadsregio in algemene zin als bij de vormgeving van specifiek de Vervoerregio.
  •