Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Risicoprofiel
Het risicoprofiel van de gemeenschappelijke regeling is gemiddeld. Gemeente Zaanstad heeft 12,5% van de stemmen. De mogelijkheden tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling of beëindiging van de gemeenschappelijke zijn beperkt. Naar verhouding betaald gemeente Zaanstad relatief een hoge financiële bijdrage in de regeling (€ 264.000)

Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

In de metropoolregio Amsterdam is sprake van verdere verstedelijking. Daarmee verandert ook de vraag naar en behoefte aan regionale recreatievoorzieningen. Het aanbod in de huidige recreatiegebieden verdient dus blijvende aandacht. Om de recreatiegebieden op termijn goed te laten functioneren wordt de bestuurlijke organisatie tegen het licht gehouden. De provincie heeft het initiatief genomen voor een proces om te komen tot een bestuurlijke vernieuwing van de recreatieschappen. Aan dit proces nemen alle deelnemende participanten deel en worden ook de andere actoren betrokken die een rol hebben bij het beheer van het landschap

Financiële positie

Het streven is om op termijn de begroting in evenwicht te krijgen, waarbij het achterstallig onderhoud is weggewerkt en ondernemers een bijdrage leveren aan het recreatief aanbod van het gebied en de inkomsten van het schap.
In 2014 is veel aandacht besteed aan inkomstenwerving, goedkoper en anders beheren en het afstoten van beheertaken. Dit is onderdeel van het beleid om het tekort voor groot onderhoud en vervanging (jaarlijks ruim € 250.000,-) op termijn op te vangen. Het relatief snel realiseren van inkomsten is lastig. Dit is gebleken bij de werving van ondernemers voor de exploitatie van Erfgoedpark De Hoop Bovendien zijn de ontwikkelingsmogelijkheden in het RAUM beperkt en is het onderhoud van een recreatiegebied, met veel water en oevers, aanzienlijk duurder dan een recreatiegebied met vooral land.
In 2016 wordt een positief resultaat begroot van € 56.141,-.

Risico's

  • Financiële positie wordt niet verbeterd en de onderhoudsachterstanden lopen op
  • Nadelige effecten nieuwe wet Vennootschapsbelastingen
  • Onzekerheid over mogelijke nieuwe structuur van de recreatieschappen

Beheersing

Maatregelen

  • Investeren in verdienvermogen en duurzaam beheer