Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland

Risicoprofiel
Het risicoprofiel van deelname aan de gemeenschappelijke is gemiddeld. In de toekomst kan het risico voor het onderdeel Twiske toenemen. Het Twiske moet de komende jaren stappen maken om een begrotingsevenwicht te realiseren. Daarvoor moeten de investeringen die zijn gedaan in duurzaam beheer en om het verdienvermogen te verhogen gaan renderen. Voorlopig is het berekende weerstandsvermogen voldoende.
Zaanstad heeft voor onderdeel Twiske 16,7 % van de stemmen, voor onderdeel Waterland 8,3% van de stemmen. De mogelijkheden tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling of beëindiging van de gemeenschappelijke zijn voor alle deelnemers beperkt. Tot 2017 blijft de financiën van recreatieschap Twiske en recreatieschap Waterland gescheiden.

Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

In de metropoolregio Amsterdam is sprake van verdere verstedelijking. Daarmee verandert ook de vraag naar en behoefte aan regionale recreatievoorzieningen. Het aanbod in de huidige recreatiegebieden verdient dus blijvende aandacht. Om de recreatiegebieden op termijn goed te laten functioneren wordt de bestuurlijke organisatie tegen het licht gehouden. De provincie heeft het initiatief genomen voor een proces om te komen tot een bestuurlijke vernieuwing van de recreatieschappen. Aan dit proces nemen alle deelnemende participanten deel en worden ook de andere actoren betrokken die een rol hebben bij het beheer van het landschap.   

Financiële positie

Het streven is om op termijn de begroting in evenwicht te krijgen, waarbij het achterstallig onderhoud is weggewerkt en ondernemers een bijdrage leveren aan het recreatief aanbod van het gebied en de inkomsten van het schap.
Het resultaat over 2014 onderdeel Twiske laat nu nog een negatief resultaat zien van € 660.000. Het tekort loopt in 2016 terug tot een negatief resultaat van € 150.000,-. Het berekend weerstandsvermogen is voldoende.
De bijdrage van Zaanstad aan onderdeel Waterland is rond de € 2000,-.  

Risico's

  • Financiële positie wordt niet verbeterd en de onderhoudsachterstanden lopen op
  • Nadelige effecten nieuwe wet Vennootschapsbelastingen
  • Onzekerheid over mogelijke nieuwe structuur van de recreatieschappen

Beheersing

Maatregelen

  • Investeren in verdienvermogen en duurzaam beheer.