Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking decentralisaties sociale domein

Risicoprofiel

Deze gemeenschappelijke regeling is een lichte regeling, een Regeling Zonder Meer (RZM). De regeling zelf is daarmee ook een samenwerkingsverband dat geen grote risico’s kent. Omdat onder deze regeling een dienstverleningsovereenkomst, mandaten, inkoopcontracten met zorgaanbieders liggen waar veel geld in omgaat, wordt deze regeling in het middelgroot risicoprofiel ingedeeld. Daarnaast gaan de decentralisaties gepaard met bezuinigingen, taken moeten gedaan worden met minder geld. Daarnaast raken de taken kwetsbare groepen in de samenleving

Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

De RZM, een lichte variant van een gemeenschappelijke regeling, betreft de afspraak tot samenwerking op het gebied van de drie decentralisaties (Jeugdhulp, AWBZ en Participatie) met de 8 andere gemeenten in Zaanstreek-Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang) als het bijvoorbeeld om inkoop en het contractmanagement gaat. Om deze samenwerking in de praktijk te realiseren, heeft de gemeente Zaanstad met de regiogemeenten een Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst “Regionale Inkoop Sociale Domein” (DVO) afgesloten voor 2014 en 2015. Daarnaast hebben de regiogemeenten mandaten/volmachten aan de gemeente Zaanstad verleend om namens hen inkoop te organiseren, overeenkomsten aan te gaan en het contractmanagement uit te voeren.  Voor de WMO/AWBZ voert Zaanstad het contractmanagement uit van de Basis- en Deelovereenkomsten op basis van de gevolgde Bestuurlijke aanbesteding. Voor de Jeugd regelt Zaanstad het contractmanagement van de Regionale raamovereenkomsten die de regio Zaanstreek-Waterland samen met de regio Amsterdam-Amstelland heeft afgesloten.
In april 2015 zijn de DVO en de daarbij behorende mandaten/volmachten geactualiseerd: de inmiddels verouderde terminologie is aangepast, mandaten/volmachten 2014 zijn naar aanleiding van praktijkervaringen uitgebreid. Ook de ingekochte productenpakketten en de constructie van regionale inkoopovereenkomsten zijn aangepast aan de huidige praktijk. De kosten (€600.000 per jaar) en het kostenverdeelmodel van de DVO 2015 zijn niet gewijzigd ten opzichten van de eerder geldende DVO.
In het najaar van 2015 wordt de DVO geëvalueerd.

Financiële positie

Niet van toepassing, Regeling Zonder Meer is geen rechtspersoon

Risico's

Regeling zonder meer is een algemeen bestuurlijk kader. Concrete taken en bevoegdheden zijn opgenomen in de DVO en overeenkomsten die met zorgaanbieders zijn afgesloten. Daar kunnen eventuele risico’s uit voortvloeien, zoals:

-de deelnemende gemeenten die een mandaat/volmacht verlenen aan de gemeente Zaanstad kunnen dit te allen tijde intrekken;

-volgens de DVO kan gemeente Zaanstad aansprakelijk worden gesteld als zij haar inkooptaken op basis van de DVO niet deugdelijk uitvoert;

-de deelnemende gemeenten kunnen besluiten om uit de RMZ te treden of/en de DVO beëindigen. Dit kan nadelig zijn voor andere deelnemende gemeenten: imagoschade, geen uniforme inkoopwijze in de regio, ect.;

-uit de overeenkomsten die met de zorgaanbieders zijn afgesloten kunnen eventuele financiële/juridische risico’s voortvloeien (aanbieder presteert niet, niet deugdelijk of hij gaat failliet).

Beheersing

Maatregelen

Er wordt een traject Risicomanagement in samenwerking met het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement georganiseerd waarmee (contractuele) risico’s en beheersmaatregelen worden geïnventariseerd.
De aansprakelijkheid van Zaanstad ingeval van het niet-deugdelijk uitvoeren van de DVO is beperkt tot het bedrag dat voor de dienstverlening is ontvangen €600.000 min €275.982 (bijdrage van Zaanstad)=€ 324.018. Het risico dat Zaanstad haar taken niet goed uitvoert is klein.
Het risico dat de deelnemende gemeenten mandaten/volmachten intrekken wordt beheerst doordat de overeenkomsten die op grond van de verleende mandaten/volmachten zijn gesloten blijven gelden. De regiogemeenten (de mandaat- en volmachtgevers) blijven aan de overeenkomsten gebonden.
De deelnemende gemeenten blijven voortdurend in dialoog met elkaar, conclusies uit de evaluatie van de DVO  zullen worden meegenomen bij het verlengen van de DVO in 2016. Goed met elkaar communiceren en transparantie zorgt ervoor dat de samenwerking niet abrupt eindigt.
Ook reguliere gesprekken met zorgaanbieders over de voortgang en kwaliteit van dienstverlening beperken het risico op een  onverwachte beëindiging van overeenkomsten en schadeclaims die daaruit kunnen ontstaan.