Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland(VrZW)

Risicoprofiel
In 2013 zijn de brandweertaken overgedragen aan de VrZW. De bijdrage van de gemeente Zaanstad  aan de verbonden partij is voor 2016 begroot op 11,8 miljoen euro (zie ook programma 7). Dit betreft 50% van het totaal aan de gemeentelijke bijdragen voor 2016. De totale begroting van de VrZW voor 2016 bedraagt 32,5 miljoen. Bij stemming in het AB vertegenwoordigt Zaanstad 31% van de stemmen.
De Burgemeester van Zaanstad is voorzitter van zowel het DB als AB. Plaatsvervanger is wethouder D. Emmer. De rolverdeling tussen de deelnemende partijen is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Deze gemeenschappelijke regeling wordt nageleefd.  

Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad op het gebied van de coördinatie (van de voorbereiding) op rampen en crises, de brandweerzorg, de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen en de meldkamer.

De doelstellingen en te realiseren resultaten sluiten aan op het beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2013-2016 ‘Samen voor veilig’. In het beleidsplan VrZW zijn voor de beleidsperiode tot en met 2016 de volgende speerpunten geformuleerd:

 1.  Kwaliteit van de kerntaken
 2.  Samenwerking met de (crisis)partners
 3.  De verantwoordelijke burger

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werkt aan een kwalitatief hoogwaardige brandweerorganisatie die efficiënt en effectief is. Sinds 1 januari 2014 is de brandweer niet meer lokaal maar op regionale schaal georganiseerd.
Om te komen tot de nieuwe inrichting van de brandweerorganisatie (medio 2016-2017) wordt een aantal stappen gezet. Dit jaar worden gegevens verzameld uit vier belangrijke projecten, te weten Uitrukken op maat, Operationele grenzen, het Dekkingsplan en het Paraatheidssysteem. Het bestuur heeft naar aanleiding van dit rapport een aantal bestuurlijke uitgangspunten opgesteld:

 • Kwaliteit van de brandweerzorg staat voorop
 • De brandweer heeft een belangrijke maatschappelijke functie
 • De brandweer wordt integraal benaderd
 • Aansluiten bij landelijke maatschappelijke en bestuurlijke context

De planning is om eind 2015 het beeld van de nieuwe inrichting van de brandweerorganisatie gereed te hebben en deze medio 2016-2017 te implementeren.
Ten opzichte van de begroting 2015 is de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gewijzigd in een prestatiebegroting. Hiermee wordt meer inzicht gegeven in de maatschappelijke waarde van de activiteiten van de  VrZW.

Meldkamer
De huidige tweeëntwintig regionale meldkamers moeten in 2017 één landelijke organisatie zijn met meldkamers op tien locaties. Die tien meldkamers gaan op dezelfde manier en met een nieuw nationaal meldkamersysteem (NMS) werken.
In de aanloop naar de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie, zet Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, samen met de GHOR Zaanstreek-Waterland, de Eenheid Noord Holland (politie), de Veiligheidsregio Kennemerland, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de KMAR de eerste stappen. De overgang naar één landelijke meldkamerorganisatie betekent dat de meldkamers in Zaanstreek-Waterland samengaan met de meldkamers van de regio’s Noord-Holland Noord en Kennemerland. De nieuwe locatie voor deze gezamenlijke meldkamer wordt Haarlem. De ruimte van de huidige meldkamer van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland komt dan leeg te staan. De financiële effecten hiervan worden in 2016 in kaart worden gebracht.

Financiële positie

Financiële positie
                                          1-1-2014                31-12-2014
Eigen vermogen                € 2,079 miljoen       € 4,3 miljoen
Vreemd vermogen            € 2,6 miljoen            € 27,1 miljoen
Resultaat 2014                  € 912.000

De solvabiliteit neemt af. De liquiditeit is voldoende.
De afgelopen jaren was sprake van een overschot op de jaarrekening.

Een meerjarenplanning is aanwezig, echter de in het bestuur van de VrZW afgesproken taakstellingen zijn nog niet ingevuld. Knelpunten zijn de exploitatie van het oefencentrum en de ontwikkelingen van de Landelijke Meldkamer Organisatie.
Een geactualiseerd meerjareninvesteringplan 2016-2019 wordt eind 2015 verwacht.

Financiële garanties of leningen
De gemeente Zaanstad heeft een lening verstrekt aan de VRZW voor de aankoop van het pand Prins Bernhardplein inclusief de inventaris.

Risico's

 • De dubbele rol van Gemeente Zaanstad in het Algemeen Bestuur in de rol van voorzitterschap en de rol van vertegenwoordiging van Gemeente Zaanstad kan leiden tot conflicterende belangen
 • Onvoldoende sturing op de exploitatie van de restcapaciteit van het oefencentrum voor commerciële activiteiten. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de exploitatie van het oefencentrum, Gemeente Zaanstad kan hier beperkt op sturen.
 • Leegstand meldkamer pand Prins Bernhardplein 1 vanaf 2017, wat leidt tot verminderde huurinkomsten.
 • Fiscaal: De invoering van de vennootschapsbelasting per 1-1-2016.

Beheersing

Maatregelen

 • Wijziging van de governance structuur is in  2015 tot stand gebracht  om te komen tot een integraal (ambtelijk) advies op belangrijke financiële / beleidsvraagstukken waarbij de rollen opdrachtgeverschap, eigenaarschap en kolomrol goed geborgd zijn.
 • De diensten die Zaanstad levert aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn vastgelegd in een getekende Service Level Agreement (SLA).
 • Er is een uitvoeringsovereenkomst tussen Gemeente Zaanstad en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ten behoeve de exploitatie van het oefencentrum.
 • De gemeenteraad wordt jaarlijks de mogelijkheid gegeven haar zienswijze te geven inzake de (meerjaren)programmabegroting van de VrZW.
  Daarnaast is de VrZW transparant met haar P&C cyclus producten als bestuursrapportages en jaarrekening.
 • Vennootschapsbelasting per 1-1-2016: Het bestuur van de VrZW zal worden verzocht een plan van aanpak te maken.