Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Risicoprofiel
Het risicoprofiel van de GGD is hoog. De bijdrage van gemeente Zaanstad in de gemeenschappelijke regeling is hoog, € 7,5 mln, terwijl gemeente Zaanstad beperkte invloed heeft in het Algemeen Bestuur. Iedere gemeente heeft één stem. Dit komt neer op een stemverhouding van 12% en een financiële bijdrage van 47% van het totaal. De activiteiten van de GGD raken de gezondheid van de burger, de maatschappelijke en publieke betrokkenheid is dan ook hoog.
De GGD valt onder de Wet Publieke Gezondheid uit 2008. Met de decentralisaties in het sociale domein zal een herijking van taken van de GGD plaatsvinden.

Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

De GGD bereikt de gestelde doelstellingen, maar dit is niet langer voldoende. Als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein wordt op gemeentelijk niveau gekeken hoe nieuwe en bestaande taken het beste georganiseerd kunnen worden. Omdat een deel van de taken op dit moment bij de GGD is ondergebracht worden de taken van de GGD hierin ook meegenomen door de gemeente. De GGD werkt nu aan de ontwikkeling van een nieuwe visie hoe de GGD op deze ontwikkelingen kan en wil inspelen. Doel is een organisatie te zijn die kan meebewegen in de ontwikkelingen in het sociale domein.
In 2015 is een nieuwe directeur aangesteld en het managementteam opnieuw ingericht en ingevuld.
In 2016 zullen veel maatwerk activiteiten via een contract geregeld gaan worden met de GGD. Dit maakt het mogelijk beter te sturen op resultaten en beperkt de administratieve lasten voor zowel de GGD als de gemeente.
Met ingang van 1 januari 2016 wordt de GR gewijzigd omdat de Wet Gemeenschappelijke regeling dit vereist. Op dat moment wijzigt ook het aantal deelnemers van negen naar acht omdat de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang samen gaan.

Financiële positie

De jaarrekening 2014 laat een resultaat voor bestemming zien van € 429.036. De Algemene reserve wettelijke taken moet voldoen aan de norm van 5% van de gemeenschappelijke bijdrage, dit is een bedrag van ruim 500.000. De stand van de algemene reserve voldoet nagenoeg aan deze norm. De stand is hoger door het besluit van het algemeen bestuur van 25 september 2014 om een bedrag van 160.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Deze toevoeging is gedaan vanuit het positief resultaat over het le halfjaar 2014. De toevoeging is bedoeld om de niet begrote cao stijging van de loonkosten in 2015 te dekken.

Het resultaat over 2014 na bestemming bedraagt € 151.793 positief en wordt als volgt bestemd:
1. een bedrag van € 44.000 te reserveren voor de aanschaf van de
software "ouderportaal". Deze software wordt ingezet ten behoeve van de digitale planning van de contactmomenten voor de jeugdgezondheidszorg en de communicatie en verzending van vragenformulieren. Dit leidt per 2016 tot een structurele besparing op de formatie.

2. een bedrag van € 107.793 terug te betalen aan de gemeenten naar rato van inwonersaantal.

Risico's

  • De GGD heeft aangegeven tijd nodig te hebben om zich te ontwikkelen naar een meer flexibele organisatie. De externe omgeving vraagt echter nu al om deze flexibiliteit. Kan de GGD op tijd meebewegen?
  • De GGD is eigen risicodrager voor de WW. Bij bezuinigingen is er een frictiebudget binnen de GGD die dit op kan vangen. Voor de toekomst is het van belang dat nagedacht wordt hoe het personeelsbeleid eruit gaat zien. Gaat er gewerkt worden met een flexibele schil, waardoor het WW risico niet langer bij de GGD ligt? Hier zijn nog geen strategische beslissingen op genomen.
  • De stemverhouding is onevenredig, iedere gemeente heeft één stem in het AB.

Beheersing

Maatregelen

  • De contractmanager en strategisch beleidsadviseur hebben frequent overleg met het MT van de GGD. De relatie is goed. Waar in 2014 nog sprake was van laat en reactief informeren vanuit de GGD, is vanaf 2015 veel meer sprake van proactief informeren.
  • Met de deelnemende gemeenten is periodiek ambtelijk overleg over financiën en beleid. Bij dit overleg is de GGD aanwezig om onderwerpen toe te lichten.
  • Belangrijke onderwerpen die in het Algemeen Bestuur worden besproken, worden zo veel mogelijk vooraf geagendeerd in het college van B&W van Gemeente Zaanstad.