Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied

Amsterdam

Naamloze vennootschap

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Hoog

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON) is het uitvoeringsinstrument voor het (her)ontwikkelen van bedrijventerreinen zoals beschreven in het Masterplan Noordzeekanaalgebied

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Wethouder Straat vertegenwoordigt de gemeente in de AvA, plaatsvervanging wethouder Emmer

Aandelenkapitaal

€ 550,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 0,00

Stemverhouding: 33.3%

(Markt) ontwikkelingen

zie risicoanalyse

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 11.141,00-

Uitstel jaarrekening 2014

Vreemd vermogen

€ 97.892,00

Uitstel jaarrekening 2014

Resultaat

Uitstel jaarrekening 2014

Risico's

zie risicoanalyse