Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ)

Zaandam

Besloten vennootschap

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Hoog

Het doel van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) is tweeledig:  - Het bevorderen van de volkshuisvesting overeenkomstig het beleid van de gemeente Zaanstad  - Het realiseren van kwalitatief hoogwaardige sociale koopwoningen in de gemeente Zaanstad; het via erfpacht beschikbaar stellen van deze woningen aan de gewenste doelgroep en het uitvoeren van een beleid teneinde deze woningen zoveel mogelijk voor de de doelgroep te behouden

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Gemeente Zaanstad is voor 100% eigenaar van de aandelen Het voltallig college vertegenwoordigt de enige aandeelhouder gemeente Zaanstad

Aandelenkapitaal

€ 28.000,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 0,00

Stemverhouding: 100%

(Markt) ontwikkelingen

zie risicoanalyse

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 14.534,00

€ 14.615,00

Vreemd vermogen

€ 31.791,00

€ 27.822,00

Resultaat

€ 81,00

Risico's

zie risicoanalyse