Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland

Zaandam

Naamloze vennootschap

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Laag

Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland (Houdstermaatschappij EZW) heeft als doel het houden van de aandelen Nuon Energie Noord West NV (Nuon ENW NV) en Alliander NV

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Wethouder Emmer vertegenwoordigt de gemeente in de AvA, plaatsvervanging wethouder Straat

Aandelenkapitaal

€ 30.084,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 0,00

Stemverhouding: 1.5%

(Markt) ontwikkelingen

Per 1 juli 2015 zij alle aandelen Nuon Energy verkocht aan het Zweedse energiebedrijf Vattenfall. Verwachting is dat de dividenduitkeringen van het netwerkbedrijf Alliander vrij stabiel zullen blijven. De begrote dividendopbrengst is voor de komende jaren geraamd op

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 68.697,00

€ 67.957,00

Vreemd vermogen

€ 2.961,00

€ 2.946,00

Resultaat

€ 2.934,00