Huisvuilcentrale (HVC)

Alkmaar

Naamloze vennootschap

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Hoog

De Huisvuil Centrale (HVC) heeft als doel het zeker stellen dat tegen de laagste kosten en op verantwoorde wijze het Zaanse rest-, grof en gftafval wordt verwerkt.

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Commissaris werd benoemd door AIJZ. Door statutenwijziging wordt de commissaris benoemd door AIJZ en CAW (West-Friese gemeenten) gezamenlijk. AIJZ beheert de aandelen van de HVC. Gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ) is houder van aandelen van de Huisvuil Centrale (HVC). De taken van het AIJZ beperken zich tot de taken die behoren bij het aandeelhouderschap van HVC, te weten het via het bestuur van het AIJZ adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een standpunt te bepalen namens het AIJZ in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van HVC

Aandelenkapitaal

€ 54.000,00

Leningen/garantstellingen

€ 53.700,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 0,00

Stemverhouding: 9.07%

(Markt) ontwikkelingen

zie risicoanalyse

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 63.248,00

€ 63.248,00

Vreemd vermogen

€ 875.932,00

€ 858.911,00

Resultaat

€ 0,00

Risico's

zie risicoanalyse