Rekenkamer Metropool Amsterdam

Amsterdam

Gemeenschappelijke regeling

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

laag

Deze regeling is aangegaan om gezamenlijk een rekenkamer in te stellen. Het instellen van een rekenkamer is wettelijk verplicht.

Bestuurlijk belang

Financieel belang

De rekenkamer heeft één lid, dit lid is tevens directeur. De raden benoemen het lid van de rekenkamer op voordracht van een afvaardiging van de raden door een gelijkluidend besluit. Geen afvaardiging van een collegelid in deze regeling.

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 179,00

Stemverhouding: %

(Markt) ontwikkelingen

zie risicoanalyse

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 459,00

€ 439,00

Vreemd vermogen

€ 243,00

€ 51,00

Resultaat

€ 2,00-