Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Zaandam

Gemeenschappelijke regeling

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Hoog

Een voor belanghebbende duidelijke, deskundige en doelmatige afhandeling te bevorderen van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de uitbreiding van het luchtvaartterrein zoals vastgelegd in de PKB en het uitvoeringsbesluit (LIB)

Bestuurlijk belang

Financieel belang

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de colleges bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Voorts wordt de regeling getroffen ter behartiging van de taken voortvloeiend uit het Besluit risico's zware ongevallen 1999

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 2.039,00

Stemverhouding: 8%

(Markt) ontwikkelingen

zie risicoanalyse

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 1.312,00

€ 1.199,00

Vreemd vermogen

€ 1.050,00

€ 840,00

Resultaat

€ 494,00

Risico's

zie risicoanalyse