Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Zaandam

Gemeenschappelijke regeling

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Hoog

Door intergemeentelijke samenwerking uitvoering geven aan:  
a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;   
b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;   
c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid   
d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;   
e. het instellen en in stand houden van een brandweer;   
f. het instellen en in stand houden van een GHOR;   
g. het voorzien in de meldkamerfunctie;   
h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;  
i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Burgemeester Faber is voorzitter van het AB Vervanging wethouder Emmer

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 11.784,00

Stemverhouding: 31%

(Markt) ontwikkelingen

zie risicoanalyse

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 2.079,00

€ 4.300,00

Vreemd vermogen

€ 2.600,00

€ 27.100,00

Resultaat

€ 912,00

Risico's

zie risicoanalyse