Vereniging Bedrijvenpark Westzanerpolder/ Bedrijvenpark HoogTij

Zaandam

Vereniging

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Laag

Bevordering van het kwaliteitsniveau en de behartiging van de gezamenlijke belangen van de eigenaren van de gronden en gebouwen in het bedrijvenpark Hoogtij

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Een medewerker van de gemeente Zaanstad is benoemd als vertegenwoordiger van Zaanstad. Er participeert niemand van het college in het bestuur Ieder lid is bevoegd tot het uitbrengen van een zodanig aantal stemmen als overeenkomt met iedere vierkante meter grond in het bedrijvenpark waartoe het lid is gerechtigd is Het algemeen bestuur bestaat uit 3 leden, Zaanstad levert de secretaris

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 6,00

Stemverhouding: 0%

(Markt) ontwikkelingen

De vereniging voert de met het college gemaakte afspraken uit over de kwaliteit van parkmanagement op het bedrijventerrein Hoogtij. De gemeente draagt als grondeigenaar bij ten behoeve van de ontwikkeling van de vereniging. Op dit moment is ongeveer 15% van de uitgeefbare grond binnen Hoogtij verkocht

Financiële positie

01-01-2013

31-12-2013

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 31,00

€ 37,00

Vreemd vermogen

€ 0,00

€ 0,00

Resultaat

€ 6,00