Afvalschap IJmond Zaanstreek

Zaanstad

Gemeenschappelijke regeling

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Laag

Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ) is houder van aandelen van de Huisvuil Centrale (HVC). De taken van het AIJZ beperken zich tot de taken die behoren bij het aandeelhouderschap van HVC, te weten het via het bestuur van het AIJZ adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een standpunt te bepalen namens het AIJZ in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van HVC.

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Wethouder Emmer is lid van het DB en AB, plaatsvervanging door wethouder Straat

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 4,00

Stemverhouding: 50%

(Markt) ontwikkelingen

Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ) is houder van aandelen van de Huisvuil Centrale (HVC). De taken van het AIJZ beperken zich tot de taken die behoren bij het aandeelhouderschap van HVC, te weten het via het bestuur van het AIJZ adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een standpunt te bepalen namens het AIJZ in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van HVC.

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 46,00

€ 36,00

Vreemd vermogen

€ 1,00

€ 6,00

Resultaat

€ 0,00