Werkvoorzieningschap Baanstede

Purmerend

Gemeenschappelijke regeling

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Hoog

Het openbaar lichaam heeft tot doel door middel van de uitvoering van de Wsw te voorzien in arbeid al dan niet onder aangepaste omstandigheden, die zoveel mogelijk gericht is op behoud, herstel dan wel bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van die personen, die tot het verrichten van arbeid in staat zijn, doch voor wie in belangrijke mate ten gevolge van bij hen gelegen factoren, gelegenheid om onder normale omstandigheden arbeid te verrichten niet of voorshands niet aanwezig is, een en ander mede met het oog op het kunnen verrichten van arbeid onder normale omstandigheden.

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Elk lid heeft één stem, met uitzondering van de deskundigen genoemd in artikel 13, die een raadgevende stem hebben

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 980,00

Stemverhouding: 11.1%

(Markt) ontwikkelingen

zie risicoanalyse

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 0,00

€ 300,00

Vreemd vermogen

€ 5.913,00

€ 6.865,00

Resultaat

€ 1.201,00-

Risico's

zie risicoanalyse