Stichting Marketing Zaanstreek

Risicoprofiel
Het risicoprofiel van de stichting Marketing Zaanstreek is gemiddeld. Financiële middelen zijn sterk afhankelijk van nog aan te trekken en bestaande partners, maar met name van gemeentelijke middelen. De stemverhouding varieert op basis van het aantal partners, op dit moment is de stemverhouding van gemeente Zaanstad 7%.

Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

Begin 2015 heeft LAgroup de evaluatie van Stichting Marketing Zaanstreek afgerond. De aanbevelingen van de LAgroup sluiten in grote lijnen aan op hetgeen wordt beoogd met de marketing van de streek. Vandaar dat wordt voorgesteld naar aanleiding van bovenstaande aanbevelingen een plan van aanpak uit te werken met als doel de marketing via SMZ te continueren en daarbij ook de functie van een VVV-dienstverlening mee te nemen. Om de marketing succesvol te laten zijn is een structurele hogere jaarsubsidie benodigd.

Vooruitlopend op het plan van aanpak wordt bij de begroting 2016-2019 voor marketing, evenementen en toerisme een incidenteel bedrag van € 550.000 voor 2016 voorgesteld. We verwachten dat ca. € 300.000 nodig is voor marketing op basis van een plan van aanpak. Bij de kadernota 2017 zal op basis van de voorstellen gekeken worden of structurele dekking mogelijk is.

Financiële positie

Vorig jaar werd nog een verlies gemaakt van 58, nu is er een positief resultaat van 6 welke is toegevoegd aan het Eigen Vermogen
SMZ heeft te maken met afnemende inkomsten. Een deel van de inkomsten is gebaseerd op “barterdeals”, in ruil voor advertentieruimte of zendtijd worden producten aangeboden aan de uitgever van de website of ander medium. Deze geven de stichting weinig flexibiliteit om activiteiten uit te voeren

Risico's

 • Het aantrekken van (structurele) financiële middelen lukt onvoldoende om (langere termijn) activiteiten uit te voeren
 • Voorzitterschap van de stichting is in handen van de burgemeester van Zaanstad. Risico’s als imagoschade en het risico van “dubbele petten” bij besluitvorming
 • Staatsteun
 • Geen continuïteit directeur en personeel stichting
 • Er is weinig afstand tussen gemeente en de stichting (conclusie LAgroup)
 • Het lukt onvoldoende om meer partners aan de stichting de verbinden

Beheersing

Maatregelen

 • Voorstellen worden niet door de burgemeester maar door de wethouder D. Straat ingebracht in B&W
 • Er wordt een plan van aanpak tot 2020 geschreven waarin:
  • De marketingstrategie helder wordt geformuleerd
  • Doelen helder en meetbaar worden geformuleerd
  • Andere organisatievormen worden bekeken
  • Evaluatiemomenten worden afgesproken